Lấy Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lấy hàng là Pick up goods, có phiên âm cách đọc là /ˈpɪˌkʌp gʊdz/.

Lấy hàng “Pick up goods” là một hoạt động trong quá trình vận chuyển và logistics, nó đề cập đến việc thu thập hàng hóa từ một địa điểm cụ thể để sau đó được vận chuyển đến đích hoặc để được sử dụng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lấy hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Retrieve goods – Thu thập hàng hóa
 2. Collect items – Thu lấy các món đồ
 3. Gather merchandise – Tập hợp hàng hóa
 4. Acquire goods – Tiếp nhận hàng hóa
 5. Obtain products – Lấy được sản phẩm
 6. Pick up merchandise – Đón hàng hóa
 7. Procure items – Thu mua các món đồ
 8. Take delivery of goods – Nhận giao hàng hóa
 9. Secure products – Đảm bảo sản phẩm
 10. Receive cargo – Nhận hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Pick up goods” với nghĩa là “lấy hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to pick up goods from the supplier later this afternoon. => Chúng ta cần lấy hàng từ nhà cung cấp vào buổi chiều nay.
 2. The truck will pick up the goods at the warehouse tomorrow morning. => Xe tải sẽ lấy hàng tại nhà kho vào sáng mai.
 3. Can you arrange for someone to pick up the goods from our warehouse? => Bạn có thể sắp xếp cho người nào đó lấy hàng từ kho của chúng tôi không?
 4. The courier will pick up the goods for delivery to our customers. => Người giao hàng sẽ lấy hàng để giao cho khách hàng của chúng tôi.
 5. Our team will pick up the goods from the port and transport them to the distribution center. => Đội ngũ của chúng tôi sẽ lấy hàng từ cảng và vận chuyển chúng đến trung tâm phân phối.
 6. Please schedule a time to pick up the goods from the supplier’s location. => Vui lòng lên lịch để lấy hàng từ địa điểm của nhà cung cấp.
 7. The delivery driver will pick up the goods from your store in the morning. => Tài xế giao hàng sẽ lấy hàng từ cửa hàng của bạn vào buổi sáng.
 8. It’s important to confirm the pick-up of goods before the scheduled departure. => Quá trình xác nhận lấy hàng trước thời gian xuất phát được xem trọng.
 9. We’ll send a representative to pick up the goods as soon as possible. => Chúng tôi sẽ gửi một người đại diện để lấy hàng càng sớm càng tốt.
 10. The carrier will pick up the goods from your location and transport them to the final destination. => Hãng vận chuyển sẽ lấy hàng từ địa điểm của bạn và vận chuyển chúng đến điểm đến cuối cùng.