Khu Chế Xuất Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, khu chế xuất là Export processing zone, có phiên âm cách đọc là /ˈɛkspɔrt ˈprɑsɛsɪŋ zoʊn/.

Khu chế xuất “Export processing zone” là một khu vực cụ thể được thiết lập để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, thường bằng cách cung cấp các ưu đãi và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “khu chế xuất” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Export Processing Zone (EPZ) – Khu vực xử lý xuất khẩu
 2. Special Economic Zone (SEZ) – Khu vực kinh tế đặc biệt
 3. Free Trade Zone (FTZ) – Khu vực thương mại tự do
 4. Industrial Park (IP) – Khu công nghiệp
 5. Economic Development Zone (EDZ) – Khu vực phát triển kinh tế
 6. Export Zone – Khu vực xuất khẩu
 7. Manufacturing Zone – Khu vực sản xuất
 8. Investment Promotion Zone – Khu vực khuyến nghị đầu tư
 9. Tax-Free Zone – Khu vực miễn thuế
 10. Foreign Trade Zone (FTZ) – Khu vực thương mại nước ngoài

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Export processing zone” với nghĩa là “khu chế xuất” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The government established an export processing zone to boost international trade. => Chính phủ đã thành lập một khu chế xuất để thúc đẩy thương mại quốc tế.
 2. Many businesses are located in the export processing zone to take advantage of tax incentives. => Nhiều doanh nghiệp đặt cơ sở tại khu chế xuất để tận dụng các ưu đãi thuế.
 3. The export processing zone offers streamlined customs procedures. => Khu chế xuất cung cấp các thủ tục hải quan thuận tiện.
 4. This export processing zone specializes in electronics manufacturing. => Khu chế xuất này chuyên về sản xuất điện tử.
 5. Workers in the export processing zone are skilled in various trades. => Các công nhân tại khu chế xuất có kỹ năng trong nhiều ngành nghề khác nhau.
 6. Investors are drawn to the export processing zone due to its strategic location. => Các nhà đầu tư được thu hút bởi khu chế xuất do vị trí chiến lược của nó.
 7. The government has implemented infrastructure development in the export processing zone. => Chính phủ đã triển khai phát triển cơ sở hạ tầng tại khu chế xuất.
 8. The export processing zone contributes significantly to the country’s economy. => Khu chế xuất đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của đất nước.
 9. The export processing zone operates 24 hours a day, seven days a week. => Khu chế xuất hoạt động 24 giờ mỗi ngày, cả tuần.
 10. The companies in the export processing zone adhere to international quality standards. => Các công ty tại khu chế xuất tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.