Khối Lượng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, khối lượng là Mass, có phiên âm cách đọc là /mæs/.

Khối lượng “Mass” là một khái niệm trong vật lý và khoa học, đo lường sự tổng hợp của vật chất trong một đối tượng. Nó đo lường số lượng của các hạt, nguyên tử, hoặc phân tử trong một đối tượng cụ thể và thường được đo bằng đơn vị đo lường như kilogram (kg) hoặc gram (g) trong hệ đo lường SI (Hệ thống Đo lường Quốc tế).

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “khối lượng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Trọng lượng – Weight
 2. Khối – Mass
 3. Thể tích – Volume
 4. Số lượng vật chất – Amount of Matter
 5. Nặng – Heaviness
 6. Tích khối – Bulk
 7. Thể trọng lượng – Body Weight
 8. Nhiệt lượng – Thermal Mass
 9. Nhiên liệu – Fuel
 10. Sự trầm lặng – Stillness

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Mass” với nghĩa là “khối lượng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The mass of the object is 5 kilograms. =>  Khối lượng của vật thể là 5 kilogram.
 2. The Earth’s mass is much greater than that of the Moon. => Khối lượng của Trái Đất lớn hơn nhiều so với Mặt Trăng.
 3. The mass of the car affects its fuel efficiency. => Khối lượng của xe ô tô ảnh hưởng đến hiệu suất nhiên liệu của nó.
 4. Scientists study the mass of celestial bodies in space. => Các nhà khoa học nghiên cứu về khối lượng của các hành tinh và ngôi sao trong không gian.
 5. The mass of this package exceeds the weight limit for this flight. => Khối lượng của gói hàng này vượt quá giới hạn trọng lượng cho chuyến bay này.
 6. To find the density, you need to know both the mass and volume. => Để tính tỉ trọng, bạn cần biết cả khối lượng và thể tích.
 7. The mass of an object is a scalar quantity, while weight is a vector quantity. => Khối lượng của một đối tượng là một đại lượng vô hướng, trong khi trọng lượng là một đại lượng vector.
 8. The mass of the Earth is approximately 5.972 × 10^24 kilograms. => Khối lượng của Trái Đất khoảng 5.972 × 10^24 kilogram.
 9. It’s important to consider the mass of ingredients when cooking a recipe. => Việc xem xét khối lượng của các nguyên liệu là quan trọng khi nấu một công thức nấu ăn.
 10. The mass of an object remains constant regardless of its location in the universe. => Khối lượng của một đối tượng không thay đổi bất kể nó ở đâu trong vũ trụ.