Kho Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, kho hàng là Warehouse, có phiên âm cách đọc là /ˈwer.haʊs/.

Kho hàng “Warehouse” là một cơ sở lưu trữ hoặc cơ sở lưu kho được sử dụng để chứa, quản lý, và bảo quản hàng hóa, sản phẩm hoặc tài sản cho đến khi chúng được cần đến hoặc phân phối đến địa điểm khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “kho hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Warehouse: Nhà kho
 2. Storehouse: Kho chứa
 3. Depot: Bãi kho
 4. Storage facility: Cơ sở lưu trữ
 5. Stockroom: Phòng kho
 6. Distribution center: Trung tâm phân phối
 7. Logistics center: Trung tâm logistics
 8. Inventory facility: Cơ sở tồn kho
 9. Repository: Kho hàng
 10. Stockpile: Tồn kho

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Warehouse” với nghĩa là “kho hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to organize the items in the warehouse for better efficiency. => Chúng ta cần tổ chức các mặt hàng trong kho để tăng hiệu suất.
 2. The warehouse is where we store our products before they are shipped to customers. => Kho hàng là nơi chúng tôi lưu trữ sản phẩm trước khi chuyển đến khách hàng.
 3. The company is expanding its warehouse capacity to accommodate the increasing demand. => Công ty đang mở rộng khả năng của kho để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
 4. The warehouse manager is responsible for inventory control and product distribution. => Quản lý kho hàng chịu trách nhiệm kiểm soát tồn kho và phân phối sản phẩm.
 5. They have a state-of-the-art automated warehouse that can handle a large volume of goods. => Họ có một kho hàng tự động hiện đại có thể xử lý một lượng lớn hàng hóa.
 6. The warehouse workers are working diligently to fulfill customer orders. => Các công nhân trong kho đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành đơn hàng của khách hàng.
 7. The company’s main warehouse is located on the outskirts of the city. => Kho chính của công ty nằm ở ngoại ô của thành phố.
 8. They use advanced security systems to protect their warehouse from theft and vandalism. => Họ sử dụng hệ thống bảo mật tiên tiến để bảo vệ kho hàng khỏi trộm cắp và phá hủy.
 9. The warehouse is equipped with forklifts and pallet racks for efficient storage. => Kho hàng được trang bị xe nâng và kệ pallet để lưu trữ hiệu quả.
 10. Our warehouse management system helps us keep track of inventory levels and reorder when necessary. => Hệ thống quản lý kho hàng của chúng tôi giúp theo dõi mức tồn kho và đặt hàng khi cần thiết.