Hàng Thường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng thường là General cargo, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒɛnərəl ˈkɑːrɡoʊ/.

“Hàng thường” trong tiếng Anh được gọi là “General cargo” hoặc “General goods”. Là một thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực vận tải và logistics để chỉ các loại hàng hóa không thuộc vào các danh mục cụ thể như hàng nguy hiểm, hàng lạnh, hàng quá khổ, hoặc hàng quá tải.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng thường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. General cargo (Hàng thường)
 2. Common goods (Hàng hóa thông thường)
 3. Ordinary cargo (Hàng hóa bình thường)
 4. Non-specialized cargo (Hàng hóa không đặc biệt)
 5. Standard cargo (Hàng hóa tiêu chuẩn)
 6. Conventional cargo (Hàng hóa truyền thống)
 7. Regular cargo (Hàng hóa thông thường)
 8. Everyday cargo (Hàng hóa hàng ngày)
 9. Standard merchandise (Hàng hóa tiêu chuẩn)
 10. Usual goods (Hàng hóa thông thường)

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “General cargo” với nghĩa là “hàng thường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The ship is primarily designed to carry general cargo such as machinery, equipment, and consumer goods. => Tàu được thiết kế chủ yếu để vận chuyển hàng thường như máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng.
 2. We handle a wide variety of general cargo, from textiles to electronics. => Chúng tôi xử lý nhiều loại hàng thường khác nhau, từ dệt may đến điện tử.
 3. General cargo vessels are versatile and can transport a range of different goods. => Các tàu vận tải hàng thường có tính linh hoạt và có thể vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau.
 4. The port specializes in the handling of general cargo, making it an important hub for trade in the region. => Cảng chuyên vận chuyển hàng thường, là một trung tâm quan trọng cho giao dịch trong khu vực.
 5. This shipping company has a dedicated fleet for general cargo transportation. => Công ty vận tải này có một hạng mục dành riêng cho vận chuyển hàng thường.
 6. The warehouse is equipped to store and manage general cargo efficiently. => Nhà kho được trang bị để lưu trữ và quản lý hàng thường một cách hiệu quả.
 7. General cargo shipping requires careful planning and logistics management. => Vận chuyển hàng thường đòi hỏi kế hoạch cẩn thận và quản lý vận chuyển.
 8. Our company specializes in the transportation of general cargo by land and sea. => Công ty chúng tôi chuyên vận chuyển hàng thường bằng đường bộ và biển.
 9. The general cargo terminal at the port can handle large volumes of goods simultaneously. => Bãi cảng hàng thường tại cảng có thể xử lý số lượng hàng lớn cùng một lúc.
 10. General cargo vessels are essential for global trade, facilitating the movement of goods around the world. => Các tàu vận chuyển hàng thường là cốt lõi của thương mại toàn cầu, giúp di chuyển hàng hóa trên khắp thế giới.