Hàng Nguyên Container Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng nguyên container là Full Container Load, có phiên âm cách đọc là [fʊl kənˈteɪnər loʊd].

Hàng nguyên container “Full Container Load – FCL”, là một loại vận chuyển hàng hóa bằng container trong đó một container đầy đủ sẽ được dùng để vận chuyển hàng của một người gửi hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng nguyên container” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Full container load (FCL) – Hàng container đầy đủ.
 2. Full container shipment – Lô hàng container đầy đủ.
 3. Containerized cargo – Hàng hóa container.
 4. Whole container cargo – Hàng hóa container toàn bộ.
 5. All-containerized cargo – Hàng hóa đóng container đầy đủ.
 6. Full load container – Container chứa hàng đầy đủ.
 7. Containerized shipment – Lô hàng container.
 8. Container cargo – Hàng hóa container.
 9. Completely loaded container – Container chứa hàng hoàn toàn.
 10. Fully loaded container – Container đầy đủ.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “ Full Container Load” với nghĩa là “hàng nguyên container” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to ship the entire order using full container load (FCL). => Chúng ta cần vận chuyển toàn bộ đơn hàng bằng hàng nguyên container (FCL).
 2. The factory packed the goods in a full container load for export. => Nhà máy đóng gói hàng trong một lô hàng nguyên container đầy đủ để xuất khẩu.
 3. Our company specializes in handling full container loads for international shipping. => Công ty chúng tôi chuyên xử lý lô hàng nguyên container đầy đủ cho vận chuyển quốc tế.
 4. The shipment arrived on time, and it was a full container load. => Lô hàng đã đến đúng hẹn, và đó là hàng nguyên container đầy đủ.
 5. To save costs, we often use full container loads for our imports. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi thường sử dụng hàng nguyên container đầy đủ cho việc nhập khẩu.
 6. The supplier offered us a discount for shipping via full container load. Nhà cung cấp đã đưa ra ưu đãi giảm giá cho việc vận chuyển bằng hàng nguyên container đầy đủ.
 7. Please arrange for the transportation of this full container load. => Vui lòng sắp xếp vận chuyển lô hàng nguyên container đầy đủ này.
 8. Our logistics team handles the coordination of full container load shipments. Đội ngũ logistics của chúng tôi đảm nhận việc phối hợp vận chuyển lô hàng nguyên container đầy đủ.
 9. The customer requested a quote for a full container load from the supplier. Khách hàng yêu cầu báo giá cho lô hàng nguyên container đầy đủ từ nhà cung cấp.
 10. We have experience in managing full container load logistics for various industries. => Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý logistics lô hàng nguyên container đầy đủ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.