Hàng Lẻ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng lẻ là Less than container, có phiên âm cách đọc là /lɛs ðæn kənˈteɪnər/.

Hàng lẻ “Less than container – LCL” là một thuật ngữ trong lĩnh vực vận tải và logistics để chỉ các mặt hàng được vận chuyển và giao hàng riêng lẻ, thay vì bằng lô hàng hoặc hàng nguyên container.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng lẻ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hàng cá nhân: Personal items
 2. Hàng hóa cá nhân: Personal goods
 3. Hàng riêng lẻ: Individual items
 4. Mặt hàng đơn lẻ: Single item
 5. Hàng giao hàng: Retail goods
 6. Hàng đặt hàng: Ordered goods
 7. Hàng theo yêu cầu: On-demand goods
 8. Hàng phụ kiện: Accessories
 9. Hàng cá nhân hóa: Customized items
 10. Hàng bán lẻ: Retail merchandise

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Less than container” với nghĩa là “hàng lẻ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We’re shipping less than container load (LCL) to minimize costs. => Chúng tôi đang giao hàng lẻ (LCL) để giảm thiểu chi phí.
 2. Many businesses prefer LCL shipments for smaller orders. => Nhiều doanh nghiệp ưa thích vận chuyển hàng lẻ cho các đơn đặt hàng nhỏ.
 3. LCL shipments are cost-effective for startups with limited inventory. => Vận chuyển hàng lẻ là hiệu quả về chi phí cho các công ty khởi nghiệp có tồn kho hạn chế.
 4. Customers can choose LCL when they don’t need a full container. => Khách hàng có thể chọn hàng lẻ khi họ không cần một container đầy đủ.
 5. This shipment is classified as less than container load due to its size. => Lô hàng này được phân loại là hàng lẻ do kích thước của nó.
 6. The advantage of LCL is that you only pay for the space you need. => Lợi ích của hàng lẻ là bạn chỉ trả tiền cho không gian bạn cần.
 7. LCL shipments can be more flexible for businesses with fluctuating demand. => Vận chuyển hàng lẻ có thể linh hoạt hơn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu biến động.
 8. For small businesses, LCL is often the most practical choice. => Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hàng lẻ thường là lựa chọn thực tế nhất.
 9. LCL is a suitable option for international shipments of limited quantities. => Hàng lẻ là một lựa chọn thích hợp cho việc vận chuyển quốc tế với số lượng hạn chế.
 10. Our logistics team specializes in handling LCL cargo efficiently. => Đội ngũ logistics của chúng tôi chuyên xử lý hàng hóa LCL một cách hiệu quả.