Hàng Hóa Tổng Hợp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng hóa tổng hợp là General cargo, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒɛnərəl ˈkɑːrɡoʊ/.

Hàng hóa tổng hợp “General cargo”, là một thuật ngữ trong lĩnh vực logistics và vận tải. Nó đề cập đến các loại hàng hóa đa dạng và không thuộc một loại cụ thể nào, không giới hạn trong thể tích hoặc trọng lượng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng hóa tổng hợp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. General cargo (Hàng hóa tổng hợp).
 2. Mixed cargo (Hàng hóa hỗn hợp).
 3. Miscellaneous cargo (Hàng hóa đa dạng).
 4. Assorted cargo (Hàng hóa pha trộn).
 5. Varied cargo (Hàng hóa đa dạng).
 6. Diverse cargo (Hàng hóa đa dạng).
 7. Various cargo (Hàng hóa khác nhau).
 8. Non-specialized cargo (Hàng hóa không chuyên biệt).
 9. All-purpose cargo (Hàng hóa đa năng).
 10. Unspecified cargo (Hàng hóa không được chỉ định).

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “General cargo” với nghĩa là “hàng hóa tổng hợp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We handle a wide range of cargo, including general cargo such as electronics and textiles. => Chúng tôi xử lý nhiều loại hàng hóa, bao gồm hàng hóa tổng hợp như điện tử và dệt may.
 2. The port specializes in the handling of general cargo from various industries. => Cảng chuyên về việc xử lý hàng hóa tổng hợp từ các ngành công nghiệp khác nhau.
 3. Our company provides logistics solutions for the transportation of general cargo. => Công ty chúng tôi cung cấp giải pháp logistics cho việc vận chuyển hàng hóa tổng hợp.
 4. The warehouse is equipped to store both perishable and general cargo. => Nhà kho được trang bị để lưu trữ cả hàng hóa tồn kho và hàng hóa tổng hợp.
 5. General cargo ships are versatile and can carry a wide variety of goods. => Tàu vận tải hàng hóa tổng hợp đa năng và có thể chở nhiều loại hàng hóa khác nhau.
 6. The port authority has implemented strict safety measures for handling general cargo. => Cơ quan quản lý cảng đã thực hiện biện pháp an toàn nghiêm ngặt cho việc xử lý hàng hóa tổng hợp.
 7. The company specializes in the distribution of general cargo to retailers across the country. => Công ty chuyên về phân phối hàng hóa tổng hợp đến các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.
 8. General cargo accounts for a significant portion of the port’s annual throughput. => Hàng hóa tổng hợp chiếm một phần đáng kể trong tổng lượng hàng qua cảng hàng năm.
 9. Our logistics team ensures the efficient transportation of general cargo to its destination. => Nhóm logistics của chúng tôi đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa tổng hợp đến đích một cách hiệu quả.
 10. The company offers specialized packaging solutions for general cargo shipments. => Công ty cung cấp các giải pháp đóng gói chuyên biệt cho việc gửi hàng hóa tổng hợp.