Hàng Chỉ Định Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng chỉ định là Nominated, có phiên âm cách đọc là /ˈnɒmɪneɪtɪd/.

Hàng chỉ định “Nominated” là loại hàng hóa được người gửi hoặc người nhận chỉ định một cách cụ thể cho một tàu hoặc chuyến bay cụ thể trong quá trình vận chuyển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng chỉ định” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Nominated cargo: Hàng hóa chỉ định.
 2. Specified cargo: Hàng hóa được xác định.
 3. Designated cargo: Hàng hóa được chỉ định.
 4. Designated shipment: Lô hàng chỉ định.
 5. Preselected cargo: Hàng hóa được lựa chọn trước.
 6. Appointed cargo: Hàng hóa được bổ nhiệm.
 7. Named cargo: Hàng hóa được đặt tên.
 8. Selected cargo: Hàng hóa được lựa chọn.
 9. Exclusive cargo: Hàng hóa độc quyền.
 10. Reserved cargo: Hàng hóa được đặt trước.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Nominated” với nghĩa là “hàng chỉ định” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The nominated cargo arrived at the port on schedule. => Hàng chỉ định đã đến cảng đúng thời gian.
 2. We need to prioritize the handling of nominated shipments. => Chúng ta cần ưu tiên xử lý các lô hàng chỉ định.
 3. The nominated goods are subject to customs inspection. => Hàng hóa chỉ định sẽ được kiểm tra hải quan.
 4. Please provide the details of the nominated cargo. => Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về hàng chỉ định.
 5. Nominated items should be placed in a separate storage area. => Các mặt hàng chỉ định nên được đặt trong khu vực lưu trữ riêng biệt.
 6. The nominated carrier will be responsible for the transportation. => Nhà vận chuyển chỉ định sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển.
 7. These are the nominated suppliers for this project. => Đây là các nhà cung cấp được chỉ định cho dự án này.
 8. The nominated consignee will receive the goods at the destination. => Người nhận hàng chỉ định sẽ nhận hàng tại điểm đến.
 9. We have received the list of nominated recipients. => Chúng tôi đã nhận danh sách người nhận hàng chỉ định.
 10. Nominated cargo must be properly labeled for identification. => Hàng chỉ định phải được gắn nhãn đúng cách để nhận biết.