Gom Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, gom hàng là Cargo Consolidation, có phiên âm cách đọc là [ˈkɑːrɡoʊ ˌkənˌsɒlɪˈdeɪʃən].

Gom hàng “Cargo Consolidation” là quá trình tổng hợp hàng hóa từ nhiều nguồn gốc khác nhau thành một lô hàng duy nhất trước khi vận chuyển hoặc giao hàng cho người nhận cuối cùng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “gom hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Collect goods: Thu gom hàng
 2. Gather items: Tập hợp hàng hóa
 3. Accumulate merchandise: Tích luỹ hàng hóa
 4. Amass products: Tích trữ sản phẩm
 5. Compile commodities: Biên soạn hàng hóa
 6. Assemble goods: Lắp ráp hàng hóa
 7. Stockpile items: Tích trữ mặt hàng
 8. Gather together merchandise: Tập hợp lại hàng hóa
 9. Round up products: Tập hợp sản phẩm
 10. Aggregate goods: Tổng hợp hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Cargo Consolidation” với nghĩa là “gom hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Cargo consolidation is a cost-effective way to optimize shipping efficiency. => Gom hàng là một cách tiết kiệm chi phí để tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển.
 2. Our company specializes in cargo consolidation services for international trade. => Công ty của chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ gom hàng cho thương mại quốc tế.
 3. Cargo consolidation allows us to maximize the use of container space. => Gom hàng cho phép chúng tôi tối đa hóa sử dụng không gian container.
 4. Efficient cargo consolidation reduces transit times and shipping costs. => Gom hàng hiệu quả giúp giảm thời gian vận chuyển và chi phí giao hàng.
 5. Our team is responsible for cargo consolidation and distribution to various destinations. => Đội ngũ của chúng tôi chịu trách nhiệm về việc gom hàng và phân phối đến các điểm đích khác nhau.
 6. Cargo consolidation ensures that goods arrive at their final destination intact. => Gom hàng đảm bảo hàng hóa đến đích cuối cùng một cách nguyên vẹn.
 7. We offer reliable cargo consolidation services to meet your shipping needs. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ gom hàng đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của bạn.
 8. Cargo consolidation simplifies the logistics process and improves supply chain management. => Gom hàng đơn giản hóa quy trình logistics và cải thiện quản lý chuỗi cung ứng.
 9. Our company has a dedicated team for cargo consolidation and documentation. => Công ty của chúng tôi có một đội ngũ riêng cho việc gom hàng và xử lý tài liệu.
 10. Cargo consolidation is essential for businesses with diverse shipping requirements. => Gom hàng là điều quan trọng đối với các doanh nghiệp có yêu cầu vận chuyển đa dạng.