Giao Thông Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao thông là Traffic, có phiên âm cách đọc là /ˈtræfɪk/.

Giao thông “Traffic” là một hệ thống di chuyển của con người và hàng hóa từ một vị trí đến vị trí khác thông qua các phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng giao thông và quy tắc quản lý để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc di chuyển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao thông” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Lưu thông – Circulation
 2. Di chuyển – Movement
 3. Luân phiên – Flow
 4. Đi lại – Travel
 5. Hành trình – Journey
 6. Sự di chuyển – Mobility
 7. Quá trình di chuyển – Transit
 8. Lưu chuyển – Transference
 9. Cuộc hành trình – Voyage
 10. Sự tham gia giao thông – Traffic participation

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Traffic” với nghĩa là “giao thông” và dịch sang tiếng Việt:

 1. There was heavy traffic on the highway this morning. => Sáng nay có lưu lượng giao thông nặng trên xa lộ.
 2. Traffic congestion is a common problem in big cities. => Tắc đường là một vấn đề phổ biến ở các thành phố lớn.
 3. The traffic police are responsible for maintaining order on the roads. => Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên đường.
 4. We need to find a way to reduce traffic accidents. => Chúng ta cần tìm cách giảm tai nạn giao thông.
 5. I’m always stuck in traffic during rush hour. => Tôi luôn bị kẹt trong đường vào giờ cao điểm.
 6. The city has implemented new traffic regulations to improve safety. => Thành phố đã áp dụng các quy định giao thông mới để cải thiện an toàn.
 7. Traffic lights help control the flow of vehicles at intersections. => Đèn giao thông giúp kiểm soát luồng xe tại các giao lộ.
 8. I take public transportation to avoid the stress of city traffic. => Tôi sử dụng phương tiện công cộng để tránh căng thẳng từ giao thông đô thị.
 9. The accident caused a major disruption in traffic. => Vụ tai nạn gây ra sự cản trở lớn trong giao thông.
 10. The city is investing in improving its traffic infrastructure. => Thành phố đang đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông của mình.