Giao Thông Đường Bộ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao thông đường bộ là Road traffic, có phiên âm cách đọc là /roʊd ˈtræfɪk/.

Giao thông đường bộ “Road traffic” là một khái niệm chỉ các hoạt động di chuyển và vận chuyển trên các tuyến đường và cơ sở hạ tầng đường bộ, bao gồm các phương tiện như ô tô, xe hơi, xe máy, xe tải, xe buýt, và người đi bộ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao thông đường bộ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Road transport – Giao thông đường bộ
 2. Land transportation – Giao thông đường bộ
 3. Ground transport – Giao thông đường bộ
 4. Surface transportation – Giao thông đường bộ
 5. Roadway traffic – Giao thông đường bộ
 6. Highway traffic – Giao thông đường bộ
 7. Street transport – Giao thông đường bộ
 8. Land traffic – Giao thông đường bộ
 9. Motor vehicle transport – Giao thông đường bộ
 10. Road network – Mạng lưới đường bộ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Road traffic” với nghĩa là “giao thông đường bộ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Road traffic can get quite congested during rush hours. => Giao thông đường bộ có thể trở nên kẹt xe vào giờ cao điểm.
 2. Please obey the road traffic rules to ensure safety. => Xin hãy tuân theo các quy tắc giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn.
 3. Heavy road traffic delayed my arrival at work this morning. => Giao thông đường bộ dày đặc đã làm trễ giờ đến làm sáng nay.
 4. The city has been taking measures to reduce road traffic congestion. => Thành phố đã thực hiện biện pháp để giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ.
 5. Road traffic accidents are a major concern for public safety. => Tai nạn giao thông đường bộ là một vấn đề quan trọng về an toàn công cộng.
 6. The police are responsible for maintaining road traffic order. => Cảnh sát có trách nhiệm duy trì trật tự giao thông đường bộ.
 7. Road traffic is usually lighter on weekends. => Giao thông đường bộ thường ít hơn vào cuối tuần.
 8. The increase in road traffic has led to more pollution in the city. => Sự tăng cường của giao thông đường bộ đã gây ra ô nhiễm nhiều hơn trong thành phố.
 9. Road traffic management is essential for urban planning. => Quản lý giao thông đường bộ là rất quan trọng đối với quy hoạch đô thị.
 10. Road traffic is a common topic of discussion in the news. => Giao thông đường bộ là một chủ đề phổ biến trong tin tức.