Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng là Delivery, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri/.

Giao hàng “Delivery” là quá trình chuyển hàng hóa từ người bán đến người nhận thông qua các phương tiện vận tải khác nhau.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Delivery: Giao hàng
 2. Shipment: Lô hàng
 3. Dispatch: Giao hàng
 4. Distribution: Phân phối
 5. Transport: Vận chuyển
 6. Conveyance: Chuyển phát
 7. Freight: Vận chuyển hàng hóa
 8. Supply: Cung cấp
 9. Transfer: Chuyển giao
 10. Shipment of goods: Giao hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Delivery” với nghĩa là “giao hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The delivery of the package will be made tomorrow morning. => Giao hàng của gói hàng sẽ được thực hiện vào sáng mai.
 2. We offer free delivery for orders over $50. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên $50.
 3. The express delivery option ensures quick shipping to your doorstep. => Tùy chọn giao hàng nhanh đảm bảo giao hàng nhanh tới cửa nhà bạn.
 4. Please confirm your delivery address before placing your order. => Vui lòng xác nhận địa chỉ giao hàng trước khi đặt đơn hàng của bạn.
 5. The delivery driver called to schedule a convenient delivery time. => Người lái xe giao hàng đã gọi để sắp xếp thời gian giao hàng thuận tiện.
 6. Our company takes pride in its reliable and timely deliveries. => Công ty chúng tôi tự hào về việc giao hàng đáng tin cậy và đúng thời hạn.
 7. The online store offers same-day delivery for local customers. => Cửa hàng trực tuyến cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày cho khách hàng địa phương.
 8. Tracking your delivery is easy with our online tracking system. => Việc theo dõi giao hàng của bạn dễ dàng với hệ thống theo dõi trực tuyến của chúng tôi.
 9. The delivery fee is calculated based on the distance and weight of the package. => Phí giao hàng được tính dựa trên khoảng cách và trọng lượng của gói hàng.
 10. We appreciate your patience as we work to ensure the safe delivery of your order. => Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn trong việc đảm bảo việc giao hàng an toàn cho đơn hàng của bạn.