Giao Hàng Đúng Hẹn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng đúng hẹn là On time delivery, có phiên âm cách đọc là [ɒn taɪm dɪˈlɪvəri].

Giao hàng đúng hẹn “On time delivery” là quá trình giao hàng hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ đến địa điểm và thời gian được cam kết trước đó, không bị trễ hẹn hoặc đến sớm.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng đúng hẹn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. On-time delivery: Giao hàng đúng hẹn.
 2. Timely delivery: Giao hàng đúng thời gian.
 3. Punctual delivery: Giao hàng đúng giờ.
 4. Scheduled delivery: Giao hàng theo lịch trình.
 5. Prompt delivery: Giao hàng nhanh chóng.
 6. Adherence to delivery schedules: Tuân thủ lịch trình giao hàng.
 7. Delivery on schedule: Giao hàng đúng lịch trình.
 8. Delivery as promised: Giao hàng như đã cam kết.
 9. Delivery within the agreed timeframe: Giao hàng trong khung thời gian đã thỏa thuận.
 10. Meeting delivery deadlines: Tuân thủ thời hạn giao hàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “On time delivery” với nghĩa là “giao hàng đúng hẹn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company takes pride in its commitment to on-time delivery of all orders. => Công ty tự hào về cam kết giao hàng đúng hẹn của tất cả các đơn đặt hàng.
 2. Our success in the market is largely attributed to our consistent on-time delivery record. => Sự thành công của chúng tôi trên thị trường chủ yếu là nhờ vào lịch sử giao hàng đúng hẹn liên tục của chúng tôi.
 3. Please ensure on-time delivery of these critical supplies to avoid any disruptions in production. => Hãy đảm bảo giao hàng đúng hẹn của những vật tư quan trọng này để tránh gây gián đoạn trong quá trình sản xuất.
 4. The logistics team works tirelessly to maintain our reputation for on-time delivery. => Đội ngũ logistics làm việc không ngừng để duy trì danh tiếng giao hàng đúng hẹn của chúng tôi.
 5. Our customers rely on us for on-time delivery of their products, and we take this responsibility seriously. => Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào việc giao hàng đúng hẹn của sản phẩm của họ, và chúng tôi đảm nhiệm trách nhiệm này một cách nghiêm túc.
 6. The key to customer satisfaction is consistent on-time delivery and quality service. => Chìa khóa để làm hài lòng khách hàng là giao hàng đúng hẹn liên tục và dịch vụ chất lượng.
 7. Our suppliers play a crucial role in ensuring on-time delivery of raw materials. => Nhà cung cấp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao hàng đúng hẹn của nguyên liệu.
 8. Despite the challenging weather conditions, the delivery team managed to achieve on-time delivery. => Mặc cho điều kiện thời tiết khó khăn, đội ngũ giao hàng đã đạt được giao hàng đúng hẹn.
 9. Our priority is to provide on-time delivery while maintaining the highest product quality standards. => Ưu tiên của chúng tôi là cung cấp giao hàng đúng hẹn trong khi duy trì tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao nhất.
 10. The company’s reputation for on-time delivery has earned the trust of many long-term clients. => Danh tiếng về giao hàng đúng hẹn của công ty đã đạt được sự tin tưởng của nhiều khách hàng lâu dài.