Ghi Chú Cước Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, ngoại thành là Freight Notes, có phiên âm cách đọc là /freɪt noʊts/.

Ghi chú cước “Freight Notes” là một tài liệu hoặc bản ghi chép liên quan đến cước phí của hàng hóa được vận chuyển. Nó có thể chứa thông tin về loại hàng hóa, khối lượng, giá trị, địa điểm lấy hàng, điểm đến, và các chi tiết cước phí khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “ghi chú cước” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Fee note –Ghi chú cước
 2. Invoice – Hóa đơn
 3. Billing statement – Bảng kê thanh toán
 4. Payment record – Hồ sơ thanh toán
 5. Charges notation – Ký hiệu phí
 6. Statement of charges – Biên bản các khoản phí
 7. Cost memo – Bản ghi chú chi phí
 8. Payment note – Ghi chú thanh toán
 9. Expense record – Hồ sơ chi phí
 10. Billing record – Hồ sơ thanh toán

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Freight Notes” với nghĩa là “ghi chú cước” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Freight Notes indicate that the cargo should be handled with care during transport. => Các ghi chú cước cho biết rằng hàng hóa cần được xử lý cẩn thận trong quá trình vận chuyển.
 2. According to the Freight Notes, the shipment must be delivered within two business days. => Theo các ghi chú cước, lô hàng phải được giao trong vòng hai ngày làm việc.
 3. Please review the Freight Notes for any special instructions on handling hazardous materials. => Xin vui lòng xem xét các ghi chú cước để tìm hiểu các hướng dẫn đặc biệt về xử lý vật liệu nguy hiểm.
 4. The Freight Notes are attached to the bill of lading and contain important details about the cargo. => Các ghi chú cước được đính kèm vào biên nhận hàng hóa và chứa thông tin quan trọng về lô hàng.
 5. In case of damage to the goods, the Freight Notes should be consulted to determine liability. => Trong trường hợp hỏng hóc hàng hóa, nên xem xét các ghi chú cước để xác định trách nhiệm.
 6. The Freight Notes include information on the weight, dimensions, and value of the cargo. => Các ghi chú cước bao gồm thông tin về trọng lượng, kích thước và giá trị của hàng hóa.
 7. It’s essential to keep the Freight Notes with you when receiving the shipment for reference => Rất quan trọng để giữ các ghi chú cước bên bạn khi nhận hàng để tham khảo.
 8. The carrier will follow the instructions outlined in the Freight Notes for the safe delivery of the goods. => Công ty vận tải sẽ tuân theo các hướng dẫn được nêu ra trong các ghi chú cước để giao hàng an toàn.
 9. Be sure to read and understand the Freight Notes before accepting the cargo to avoid any issues. => Hãy đảm bảo đọc và hiểu các ghi chú cước trước khi chấp nhận hàng hóa để tránh các vấn đề không mong muốn.
 10. The Freight Notes provide clarity on the terms and conditions of the shipment contract. => Các ghi chú cước cung cấp sự rõ ràng về các điều khoản trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa.