Đường Cùng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường cùng là Dead end, có phiên âm cách đọc là [ded end].

Đường cùng “Dead end” là một loại đường mà chỉ có một lối ra hoặc lối vào. Nếu bạn đi vào một đoạn đường cùng, bạn phải quay đầu xe để rời khỏi nó, không có lựa chọn để đi tiếp hoặc rẽ sang hướng khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường cùng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Dead-end road – Đường cùng
 2. Cul-de-sac – Đường cùng
 3. No-through road – Đường không thông
 4. Blind alley – Ngõ tường
 5. Impasse – Không thoát
 6. No-exit road – Đường không ra
 7. Dead-end street – Phố cùng
 8. One-way road – Đường một chiều
 9. Closed road – Đường bị đóng
 10. Turning circle – Vòng xoay

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Dead end” với nghĩa là “đường cùng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. This road is a dead end; you’ll need to turn around and go back the way you came. => Đây là đường cùng; bạn phải quay đầu và đi trở lại theo con đường bạn đã đi.
 2. Our new house is at the end of a quiet dead-end street. => Ngôi nhà mới của chúng tôi nằm ở cuối phố tĩnh lặng không thoát.
 3. We accidentally took a wrong turn and ended up on a dead-end road with no way out. => Chúng tôi tình cờ đi lầm đường và tới một con đường cùng không có lối ra.
 4. The dead-end alley behind the building is a popular spot for skateboarders. => Ngõ tường phía sau tòa nhà là nơi phổ biến cho người trượt ván.
 5. Unfortunately, their efforts to escape the pursuing car were in vain, and they reached a dead end. => Thật không may, sự cố gắng của họ để thoát khỏi xe truy đuổi là vô ích, và họ đã đến đường cùng.
 6. The construction of the new neighborhood includes several dead-end streets for added privacy. => Việc xây dựng khu phố mới bao gồm một số con đường cùng để tăng thêm tính riêng tư.
 7. The road turns into a dead-end at the edge of the forest, which makes it an excellent place for hiking. => Con đường biến thành đường cùng ở rìa khu rừng, điều này tạo điều kiện tốt cho việc đi bộ đường dài.
 8. The dead-end sign at the beginning of the street serves as a clear warning for drivers. => Biển đường cùng ở đầu đường là một lời cảnh báo rõ ràng cho người lái xe.
 9. The kids decided to have a picnic at the park located at the end of the dead-end road. => Các em nhỏ quyết định tổ chức một bữa ngoài trời tại công viên ở cuối con đường cùng.
 10. The dead-end of the alley has a serene atmosphere, perfect for quiet contemplation. => Đầu ngõ tường có một bầu không khí thanh bình, hoàn hảo để suy tư yên bình.