Đường Bưu Điện Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường bưu điện là By post, có phiên âm cách đọc là /baɪ poʊst/.

Đường bưu điện “By post” là hệ thống đường dùng để giao thư và bưu phẩm từ người gửi đến người nhận thông qua dịch vụ bưu chính.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường bưu điện” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Postal route – Lộ trình bưu điện
 2. Mail delivery route – Lộ trình phân phát thư
 3. Post route – Lộ trình bưu điện
 4. Mail service route – Lộ trình dịch vụ bưu điện
 5. Delivery path – Con đường phân phát
 6. Postal pathway – Đường đi bưu điện
 7. Mail route – Lộ trình phân phát thư
 8. Mail service path – Con đường dịch vụ bưu điện
 9. Post office route – Lộ trình bưu điện
 10. Mail distribution route – Lộ trình phân phát thư

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “By post” với nghĩa là “đường bưu điện” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I’ll send the package by post. => Tôi sẽ gửi gói hàng bằng đường bưu điện.
 2. You can pay your bills by post. => Bạn có thể thanh toán hóa đơn qua đường bưu điện.
 3. Please submit your application by post. => Vui lòng nộp đơn của bạn qua đường bưu điện.
 4. We received your letter by post yesterday. => Chúng tôi đã nhận được thư của bạn qua đường bưu điện hôm qua.
 5. The payment was made by post and should arrive soon. => Thanh toán được thực hiện qua đường bưu điện và sẽ đến trong thời gian sớm nhất.
 6. Don’t forget to include your return address by post. => Đừng quên đưa địa chỉ trả hàng bằng đường bưu điện.
 7. We ordered the product online, and it will be delivered by post. => Chúng tôi đã đặt sản phẩm trực tuyến và nó sẽ được giao qua đường bưu điện.
 8. All submissions must be made by post and received by the deadline. => Tất cả đơn gửi phải được thực hiện qua đường bưu điện và nhận được trước hạn chót.
 9. The post office offers various services for sending items by post. => Bưu điện cung cấp nhiều dịch vụ để gửi hàng hóa qua đường bưu điện.
 10. By post, we can reach even remote areas with our products. => Bằng đường bưu điện, chúng tôi có thể đến cả vùng sâu, xa với sản phẩm của mình.