Đơn Nhập Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đơn nhập hàng là Import Order, có phiên âm cách đọc là [ˈɪmˌpɔrt ˈɔrdər].

Đơn nhập hàng “Import Order” là một tài liệu hoặc hệ thống thông tin được sử dụng trong quá trình nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác. Đơn nhập hàng thường chứa thông tin về sản phẩm, nguồn gốc, số lượng, giá trị, và các yêu cầu khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đơn nhập hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Purchase Order (PO) – Đơn đặt hàng.
 2. Importation Order – Đơn nhập hàng.
 3. Goods Import Order – Đơn nhập hàng hàng hóa.
 4. Inward Supply Order – Đơn đặt hàng nhập khẩu.
 5. Import Request – Yêu cầu nhập hàng.
 6. Import Declaration – Tuyên bố nhập khẩu.
 7. Import Form – Phiếu nhập hàng.
 8. Inbound Shipment Order – Đơn đặt hàng nhập.
 9. Import Consignment – Lô hàng nhập khẩu.
 10. Inbound Goods Request – Yêu cầu hàng hóa nhập vào.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Import Order” với nghĩa là “đơn nhập hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Import Order for the new shipment of electronics has been processed successfully. => Đơn nhập hàng cho lô hàng mới về điện tử đã được xử lý thành công.
 2. Please provide the Import Order number for reference when contacting our customs department. => Vui lòng cung cấp số đơn nhập hàng để tham khảo khi liên hệ với bộ phận hải quan của chúng tôi.
 3. We need to review the Import Order to ensure all the necessary documentation is in place. => Chúng tôi cần xem xét đơn nhập hàng để đảm bảo tất cả giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị.
 4. The Import Order specifies the quantity and type of goods to be brought into the country. => Đơn nhập hàng xác định số lượng và loại hàng hóa sẽ được nhập vào quốc gia.
 5. Our logistics team is responsible for managing Import Orders and coordinating shipments. => Đội ngũ logistics của chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý đơn nhập hàng và phối hợp giao nhận.
 6. The Import Order process involves customs clearance and payment of applicable duties and taxes. => Quá trình đơn nhập hàng bao gồm việc thông quan hải quan và thanh toán các loại thuế và phí phải trả.
 7. Please complete the Import Order form with accurate information about the incoming goods. => Vui lòng điền đầy đủ thông tin chính xác về hàng hóa sắp đến vào mẫu đơn nhập hàng.
 8. The Import Order was submitted to the supplier well in advance to ensure timely delivery. => Đơn nhập hàng đã được gửi đến nhà cung cấp trước đó để đảm bảo giao hàng đúng hẹn.
 9. Our accounting department will process the financial aspects of the Import Order. => Bộ phận kế toán của chúng tôi sẽ xử lý các khía cạnh tài chính của đơn nhập hàng.
 10. The Import Order has been approved, and the goods are en route to our warehouse. => Đơn nhập hàng đã được phê duyệt và hàng hóa đang trên đường đến kho của chúng tôi.