Đơn Dặt Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đơn đặt hàng là Purchase ord, có phiên âm cách đọc là [ˈpɜːrʧəs ˈɔːrdər].

Đơn đặt hàng “Purchase order” là một tài liệu chính thức mà một tổ chức hoặc cá nhân gửi đến một nhà cung cấp để yêu cầu mua hàng hoặc dịch vụ cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đơn đặt hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Supplier: Nhà cung cấp.
 2. Vendor: Nhà cung cấp.
 3. Buyer: Người mua.
 4. Product: Sản phẩm.
 5. Quantity: Số lượng.
 6. Price: Giá.
 7. Unit price: Giá đơn vị.
 8. Total amount: Tổng số tiền.
 9. Delivery date: Ngày giao hàng.
 10. Terms and conditions: Điều khoản và điều kiện.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Purchase ord” với nghĩa là “đơn đặt hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need to create a purchase order for the office supplies. => Tôi cần tạo một đơn đặt hàng cho vật phẩm văn phòng.
 2. Please send me the purchase order as soon as possible. => Xin vui lòng gửi cho tôi đơn đặt hàng càng sớm càng tốt.
 3. The supplier has received the purchase order and will begin processing it. => Nhà cung cấp đã nhận được đơn đặt hàng và sẽ bắt đầu xử lý nó.
 4. We are waiting for approval from the management before issuing the purchase order. => Chúng tôi đang chờ phê duyệt từ ban quản lý trước khi gửi đơn đặt hàng.
 5. The purchase order number for this shipment is 12345. => Số đơn đặt hàng cho lô hàng này là 12345.
 6. Our purchasing department is responsible for preparing purchase orders. => Bộ phận mua hàng của chúng tôi chịu trách nhiệm việc lập đơn đặt hàng.
 7. The vendor confirmed the details of the purchase order via email. => Nhà cung cấp đã xác nhận thông tin của đơn đặt hàng qua email.
 8. Before shipping the goods, please check the purchase order for accuracy. => Trước khi gửi hàng, vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng để đảm bảo tính chính xác.
 9. We need to review the purchase order to ensure it aligns with our budget. Chúng tôi cần xem xét đơn đặt hàng để đảm bảo rằng nó phù hợp với ngân sách của chúng tôi.
 10. The purchase order has been processed, and the goods are on their way to our warehouse. => Đơn đặt hàng đã được xử lý và hàng hóa đang trên đường đến kho của chúng tôi.