Doanh Nhân Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, doanh nhân là Businessmen, có phiên âm cách đọc là /ˈbɪznɪsmən/.

Doanh nhân “Businessmen” là một người hoặc một cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu tạo lợi nhuận. Họ có thể sáng lập và quản lý doanh nghiệp của riêng mình hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác như mua bán, đầu tư, quản lý dự án, và nhiều hoạt động khác liên quan đến kinh doanh.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “doanh nhân” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Entrepreneur – Người khởi nghiệp
 2. Businessperson – Người kinh doanh
 3. Industrialist – Công nghiệp gia
 4. Entrepreneurial – Thuộc về khởi nghiệp
 5. Business owner – Chủ doanh nghiệp
 6. Tycoon – Đại gia
 7. Investor – Nhà đầu tư
 8. Industrial magnate – Nhà công nghiệp lớn
 9. Mogul – Đại gia
 10. Business leader – Lãnh đạo kinh doanh

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Businessmen” với nghĩa là “doanh nhân” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Businessmen often attend networking events to expand their professional connections. => Các doanh nhân thường tham gia sự kiện mạng lưới để mở rộng mối quan hệ chuyên nghiệp của họ.
 2. Successful businessmen are known for their innovation and risk-taking abilities. => Các doanh nhân thành công được biết đến với khả năng đổi mới và sẵn sàng đối mặt với rủi ro của họ.
 3. Many businessmen have diversified their investments to minimize financial risks. => Nhiều doanh nhân đã đa dạng hóa đầu tư của họ để giảm thiểu rủi ro tài chính.
 4. Businessmen from different industries attended the conference to share their insights. => Các doanh nhân từ các ngành công nghiệp khác nhau đã tham dự hội nghị để chia sẻ quan điểm của họ.
 5. These businessmen have successfully expanded their companies into international markets. => Những doanh nhân này đã thành công trong việc mở rộng công ty của họ vào thị trường quốc tế.
 6. The businessmen discussed potential collaborations during the meeting. => Các doanh nhân đã thảo luận về các cơ hội hợp tác tiềm năng trong cuộc họp.
 7. The organization honored outstanding businessmen for their contributions to the community. => Tổ chức đã tôn vinh các doanh nhân xuất sắc vì đóng góp của họ cho cộng đồng.
 8. Many businessmen actively engage in philanthropic activities to give back to society. => Nhiều doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện để trả lại cho xã hội.
 9. Seasoned businessmen often serve as mentors to aspiring entrepreneurs. => Các doanh nhân có kinh nghiệm thường đóng vai trò làm hướng dẫn cho các doanh nhân trẻ muốn khởi nghiệp.
 10. The forum brought together businessmen, policymakers, and industry experts. => Diễn đàn đã tập hợp các doanh nhân, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia ngành công nghiệp.