Điều Khoản Xuất Khẩu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, điều khoản xuất khẩu là Export Terms, có phiên âm cách đọc là /ɪkˈspɔrt tɜrmz/.

Điều khoản xuất khẩu “Export Terms” là các điều kiện, quy định và thoả thuận quy định cách thức, quy trình và các yếu tố liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ từ một quốc gia sang một quốc gia khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “điều khoản xuất khẩu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Export terms – Điều khoản xuất khẩu
 2. Export conditions – Điều kiện xuất khẩu
 3. Export requirements – Yêu cầu xuất khẩu
 4. Export regulations – Quy định xuất khẩu
 5. Export provisions – Quy định xuất khẩu
 6. Export agreements – Thỏa thuận xuất khẩu
 7. Export terms and conditions – Điều khoản và điều kiện xuất khẩu
 8. Export stipulations – Quy định xuất khẩu
 9. Export clauses – Điều khoản xuất khẩu
 10. Export terms of sale – Điều khoản bán hàng xuất khẩu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Export Terms” với nghĩa là “điều khoản xuất khẩu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The contract specifies the Export Terms, including payment methods and delivery obligations. => Hợp đồng quy định các Điều khoản xuất khẩu, bao gồm phương thức thanh toán và các nghĩa vụ giao hàng.
 2. Before finalizing the deal, it’s essential to negotiate favorable Export Terms with the buyer. => Trước khi hoàn tất thỏa thuận, việc đàm phán Điều khoản xuất khẩu thuận lợi với người mua là rất quan trọng.
 3. Exporters should be familiar with the Export Terms to avoid misunderstandings and disputes. => Người xuất khẩu nên hiểu rõ các Điều khoản xuất khẩu để tránh hiểu lầm và tranh chấp.
 4. The Export Terms may include Incoterms that define responsibilities for transportation and delivery. => Các Điều khoản xuất khẩu có thể bao gồm Incoterms quy định trách nhiệm vận chuyển và giao hàng.
 5. We need to review the Export Terms carefully before signing the contract to ensure compliance. => Chúng ta cần xem xét kỹ các Điều khoản xuất khẩu trước khi ký hợp đồng để đảm bảo tuân thủ.
 6. Negotiating favorable Export Terms can help exporters expand their international market reach. => Đàm phán Điều khoản xuất khẩu thuận lợi có thể giúp người xuất khẩu mở rộng thị trường quốc tế.
 7. The Export Terms dictate the shipping method and the party responsible for freight costs. => Các Điều khoản xuất khẩu quy định phương thức vận chuyển và bên chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển.
 8. Exporters often provide their customers with a document detailing the agreed-upon Export Terms. => Người xuất khẩu thường cung cấp cho khách hàng tài liệu mô tả các Điều khoản xuất khẩu đã thỏa thuận.
 9. Clear communication of Export Terms is crucial to avoid misunderstandings in international trade. => Việc truyền đạt rõ ràng các Điều khoản xuất khẩu rất quan trọng để tránh hiểu lầm trong thương mại quốc tế.
 10. The Export Terms must be in compliance with the laws and regulations of both the exporting and importing countries. => Các Điều khoản xuất khẩu phải tuân thủ các luật lệ và quy định của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.