Điều Khoản Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, điều khoản bán hàng là Terms of Sale, có phiên âm cách đọc là /tɜrmz əv seɪl/.

Điều khoản bán hàng “Terms of Sale” là các điều kiện và quy định mà người mua và người bán thỏa thuận và chấp nhận trong quá trình mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “điều khoản bán hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Điều khoản thương mại – Commercial Clauses
 2. Điều kiện mua bán – Purchase Terms
 3. Điều kiện giao dịch – Transaction Terms
 4. Hợp đồng mua bán – Sales Contract
 5. Quy định mua bán – Purchase Provisions
 6. Điều kiện hợp đồng – Contractual Conditions
 7. Điều kiện giao hàng – Delivery Terms
 8. Thỏa thuận bán hàng – Sales Agreement
 9. Thỏa thuận giao dịch – Transaction Agreement
 10. Điều kiện thanh toán – Payment Terms

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Terms of Sale” với nghĩa là “điều khoản bán hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Terms of Sale for this product include a warranty of one year. => Các điều khoản bán hàng cho sản phẩm này bao gồm bảo hành một năm.
 2. Please review the Terms of Sale before making your purchase. => Vui lòng xem xét các điều khoản bán hàng trước khi thực hiện mua sắm của bạn.
 3. Our company offers flexible Terms of Sale to accommodate various customer needs. => Công ty của chúng tôi cung cấp các điều khoản bán hàng linh hoạt để phục vụ nhiều nhu cầu của khách hàng.
 4. The customer agreed to the Terms of Sale outlined in the contract. => Khách hàng đã đồng ý với các điều khoản bán hàng được nêu trong hợp đồng.
 5. We can negotiate the Terms of Sale to better suit your business requirements. => Chúng tôi có thể thương lượng các điều khoản bán hàng để phù hợp hơn với yêu cầu kinh doanh của bạn.
 6. These are the standard Terms of Sale for all online orders. => Đây là các điều khoản bán hàng tiêu chuẩn cho tất cả các đơn đặt hàng trực tuyến.
 7. Our legal team will ensure that the Terms of Sale are compliant with current regulations. => Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các điều khoản bán hàng tuân thủ các quy định hiện hành.
 8. You can find detailed information about our Terms of Sale on our website. => Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về điều khoản bán hàng của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.
 9. The customer requested modifications to the Terms of Sale, which we are currently reviewing. => Khách hàng đã yêu cầu sửa đổi các điều khoản bán hàng, chúng tôi hiện đang xem xét.
 10. All international transactions are subject to our company’s Terms of Sale and export regulations. => Tất cả các giao dịch quốc tế phải tuân thủ điều khoản bán hàng của công ty chúng tôi và các quy định xuất khẩu.