Điểm Đến Cuối Cùng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, điểm đến cuối cùng là Final destination, có phiên âm cách đọc là [ˈfaɪnl ˌdɛstɪˈneɪʃən].

“Final destination” là một thuật ngữ trong lĩnh vực vận tải và hậu cần, nó đề cập đến điểm đến cuối cùng của một chuyến vận chuyển hoặc lộ trình. Đây là nơi mà hàng hóa hoặc người sẽ đến sau khi đi qua tất cả các điểm dừng trung gian.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “điểm đến cuối cùng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ultimate destination – Điểm đến cuối cùng
 2. Final stop – Điểm dừng cuối cùng
 3. End point – Điểm kết thúc
 4. Last port of call – Cảng cuối cùng
 5. Terminus – Bến cuối cùng
 6. Concluding location – Vị trí kết thúc
 7. End destination – Điểm đến kết thúc
 8. Closing point – Điểm kết
 9. Terminal location – Điểm kết thúc
 10. Termination point – Điểm chấm dứt

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Final destination” với nghĩa là “điểm đến cuối cùng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The final destination for this train is Grand Central Station. => Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu này là Trạm Grand Central.
 2. We can’t change flights in Atlanta; our final destination is Miami. => Chúng ta không thể đổi chuyến bay ở Atlanta; điểm đến cuối cùng của chúng ta là Miami.
 3. The cargo ship’s final destination is the port of Los Angeles. => Điểm đến cuối cùng của tàu chở hàng là cảng Los Angeles.
 4. Her final destination is the top of Mount Everest, and she’s determined to get there. => Điểm đến cuối cùng của cô ấy là đỉnh núi Everest, và cô ấy quyết tâm đến đó.
 5. The final destination for this bus is the main bus terminal downtown. => Điểm đến cuối cùng của chuyến xe buýt này là bến xe chính ở trung tâm thành phố.
 6. The final destination on our road trip is the Grand Canyon. => Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi đường của chúng tôi là Vũng Grand Canyon.
 7. Please make sure you have all your belongings when you leave the aircraft; this is the final destination. => Hãy đảm bảo bạn đã lấy hết đồ đạc khi xuống máy bay; đây là điểm đến cuối cùng.
 8. The final destination for our journey through Europe was the historic city of Rome. => Điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình châu Âu của chúng tôi là thành phố lịch sử Rome.
 9. Our final destination, according to the GPS, is just around the corner. => Điểm đến cuối cùng của chúng tôi, theo GPS, nằm gần đó.
 10. The final destination of this river is the vast ocean. => Điểm đến cuối cùng của dòng sông này là biển khơi bát ngát.