Dịch Vụ Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, dịch vụ vận chuyển là Shipping Services, có phiên âm cách đọc là [ˈʃɪpɪŋ ˈsɜːrvɪsɪz].

“Dịch vụ vận chuyển” tiếng Anh được gọi là “Shipping Services” hoặc “Transportation Services”. Là một loại dịch vụ cung cấp các phương tiện và hạ tầng để di chuyển người, hàng hóa, hoặc thông tin từ một vị trí đến vị trí khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “dịch vụ vận chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Transportation services: Dịch vụ vận chuyển
 2. Logistics services: Dịch vụ logistics
 3. Shipping services: Dịch vụ vận tải biển
 4. Freight services: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
 5. Transportation and logistics: Vận chuyển và logistics
 6. Cargo services: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
 7. Shipping and delivery: Vận tải và giao hàng
 8. Transport solutions: Giải pháp vận chuyển
 9. Freight solutions: Giải pháp vận chuyển hàng hóa
 10. Logistics and transportation: Logistics và vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Shipping Services” với nghĩa là “dịch vụ vận chuyển” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Shipping services are essential for the global economy, facilitating the movement of goods across borders. => Dịch vụ vận chuyển là thiết yếu cho nền kinh tế toàn cầu, tạo điều kiện cho việc di chuyển hàng hóa qua biên giới.
 2. The company offers a wide range of shipping services, from air freight to ocean freight. => Công ty cung cấp một loạt dịch vụ vận chuyển đa dạng, từ vận tải hàng không đến vận tải đường biển.
 3. Efficient shipping services are crucial for e-commerce businesses to meet customer expectations for fast delivery. => Dịch vụ vận chuyển hiệu quả là quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử để đáp ứng mong đợi của khách hàng về giao hàng nhanh chóng.
 4. The shipping services industry has seen significant growth with the rise of online shopping. => Ngành công nghiệp dịch vụ vận chuyển đã trải qua sự phát triển đáng kể với sự gia tăng của mua sắm trực tuyến.
 5. Shipping services play a key role in the supply chain, ensuring products reach their destination on time. => Dịch vụ vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo sản phẩm đến đích đúng thời hạn.
 6. Customers can track their shipments online to stay updated on the status of their orders with the shipping services provider. => Khách hàng có thể theo dõi lô hàng của họ trực tuyến để cập nhật tình trạng đơn hàng của mình với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.
 7. Shipping services offer a variety of options, including express shipping and standard delivery. => Dịch vụ vận chuyển cung cấp nhiều lựa chọn, bao gồm vận chuyển nhanh và giao hàng tiêu chuẩn.
 8. The shipping services provider has a reputation for reliability and on-time delivery. => Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nổi tiếng về tính đáng tin cậy và giao hàng đúng thời hạn.
 9. Shipping services can handle a wide range of cargo, from small packages to oversized equipment. => Dịch vụ vận chuyển có thể xử lý nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ các gói hàng nhỏ đến thiết bị cồng kềnh.
 10. The company’s shipping services are available both domestically and internationally, serving a global customer base. => Dịch vụ vận chuyển của công ty có sẵn cả trong nước và quốc tế, phục vụ khách hàng toàn cầu.