Di Dời Nhà Máy Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, di dời nhà máy là Factory Relocation, có phiên âm cách đọc là [ˈfæk·tə·ri ˌri·loʊˈkeɪ·ʃən].

Di dời nhà máy “Factory Relocation” là quá trình chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần của một nhà máy hoặc cơ sở sản xuất từ một vị trí ban đầu đến một vị trí mới.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “di dời nhà máy” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Factory relocation: Di dời nhà máy
 2. Plant relocation: Di dời cơ sở sản xuất
 3. Facility relocation: Di dời cơ sở
 4. Industrial relocation: Di dời khu công nghiệp
 5. Production facility move: Di dời cơ sở sản xuất
 6. Manufacturing site transfer: Chuyển đổi địa điểm sản xuất
 7. Plant move: Chuyển đổi nhà máy
 8. Facility transfer: Chuyển đổi cơ sở
 9. Production facility relocation: Di dời cơ sở sản xuất
 10. Industrial site relocation: Di dời khu công nghiệp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Factory Relocation” với nghĩa là “di dời nhà máy” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Factory relocation can be a complex process that requires careful planning. => Di dời nhà máy có thể là quá trình phức tạp đòi hỏi kế hoạch cẩn thận.
 2. The factory relocation project is scheduled to begin next month. => Dự án di dời nhà máy được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng tới.
 3. Our company decided on factory relocation to optimize our operations. => Công ty đã quyết định di dời nhà máy để tối ưu hóa hoạt động.
 4. Factory relocation involves moving heavy machinery and equipment. => Di dời nhà máy liên quan đến việc di chuyển máy móc và thiết bị nặng.
 5. The factory relocation process will be overseen by a team of experts. => Quá trình di dời nhà máy sẽ được giám sát bởi một đội ngũ chuyên gia.
 6. We need to allocate a budget for the factory relocation project. => Chúng ta cần phân bổ ngân sách cho dự án di dời nhà máy.
 7. Factory relocation may temporarily affect our production capacity. => Việc di dời nhà máy có thể tạm thời ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của chúng ta.
 8. Safety measures are crucial during the factory relocation process. => Biện pháp an toàn là quan trọng trong quá trình di dời nhà máy.
 9. The factory relocation plan aims to enhance efficiency and reduce costs. => Kế hoạch di dời nhà máy nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.
 10. We will keep our employees informed about the factory relocation schedule. => Chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên về lịch trình di dời nhà máy.