Đại Lý Chuyển Phát Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đại lý chuyển phát là Delivery Agent, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri ˈeɪdʒənt/.

Đại lý chuyển phát “Delivery Agent” là một tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền hoặc hợp đồng để thực hiện quá trình vận chuyển và giao hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ từ nguồn gốc đến điểm đích cuối cùng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đại lý chuyển phát” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Express Agent – Đại lý giao hàng nhanh
 2. Courier Service – Dịch vụ chuyển phát
 3. Delivery Service Provider – Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát
 4. Logistics Provider – Nhà cung cấp dịch vụ logistics
 5. Shipping Agent – Đại lý vận chuyển
 6. Parcel Delivery Service – Dịch vụ giao hàng kiện
 7. Dispatch Agent – Đại lý vận đơn
 8. Freight Forwarder – Người chuyển phát
 9. Cargo Carrier – Nhà chuyển phát hàng hóa
 10. Post Office – Bưu điện

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Delivery Agent” với nghĩa là “đại lý chuyển phát” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Delivery Agent is responsible for ensuring that your package reaches you on time. => Đại lý chuyển phát có trách nhiệm đảm bảo rằng gói hàng của bạn đến đúng thời hạn.
 2. Our Delivery Agent will contact you to arrange a suitable delivery time. => Đại lý chuyển phát của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp.
 3. If you miss the Delivery Agent, they will leave a delivery notification for you. => Nếu bạn bỏ lỡ đại lý chuyển phát, họ sẽ để lại thông báo giao hàng cho bạn.
 4. The Delivery Agent is en route and will arrive at your location shortly. => Đại lý chuyển phát đang trên đường và sẽ đến địa điểm của bạn trong thời gian ngắn.
 5. Our reliable Delivery Agent network ensures prompt and secure deliveries. => Mạng lưới đại lý chuyển phát đáng tin cậy của chúng tôi đảm bảo giao hàng nhanh chóng và an toàn.
 6. The Delivery Agent provides tracking information so you can monitor the progress of your shipment. => Đại lý chuyển phát cung cấp thông tin theo dõi để bạn có thể kiểm tra tiến trình của lô hàng của mình.
 7. Please contact our Customer Service if you have any concerns about the Delivery Agent’s service. => Vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về dịch vụ của đại lý chuyển phát.
 8. The Delivery Agent will require a signature upon delivery to ensure receipt. => Đại lý chuyển phát sẽ yêu cầu chữ ký khi giao hàng để đảm bảo việc nhận hàng.
 9. Our company partners with trusted Delivery Agents to offer nationwide coverage. => Công ty của chúng tôi hợp tác với các đại lý chuyển phát đáng tin cậy để cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.
 10. The Delivery Agent arrived early, and your package is ready for pickup at our local office. => Đại lý chuyển phát đến sớm, và gói hàng của bạn đã sẵn sàng để lấy tại văn phòng địa phương của chúng tôi.