Cước Phí Trả Sau Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, cước phí trả sau là Freight Collect, có phiên âm cách đọc là [freɪt kəˈlɛkt].

Cước phí trả sau “Freight Collect” là một thuật ngữ trong lĩnh vực vận tải và giao nhận hàng hóa. Nó ám chỉ rằng người nhận hàng (người nhận hàng hoặc khách hàng) sẽ trả cước phí vận chuyển và các chi phí liên quan sau khi hàng hóa đã được giao đến đích hoặc điểm đến.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cước phí trả sau” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Freight Collect: Cước phí thu sau.
 2. Prepaid and Add: Trả trước và thêm sau.
 3. Post-payment: Thanh toán sau.
 4. Collect on Delivery (COD): Thu tiền khi giao hàng.
 5. Payable Upon Receipt: Thanh toán khi nhận hàng.
 6. Payment on Arrival: Thanh toán khi đến nơi.
 7. Payment upon Inspection: Thanh toán sau khi kiểm tra.
 8. Deferred Payment: Thanh toán hoãn lại.
 9. Cash on Delivery (COD): Tiền mặt khi giao hàng.
 10. After Delivery Payment: Thanh toán sau khi giao hàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Freight Collect” với nghĩa là “cước phí trả sau” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer the option of Freight Collect, where the recipient pays for shipping upon delivery. => Chúng tôi cung cấp lựa chọn Cước Phí Trả Sau, trong đó người nhận thanh toán chi phí vận chuyển khi nhận hàng.
 2. If you select Freight Collect, the carrier will collect the shipping charges at the destination. => Nếu bạn chọn Cước Phí Trả Sau, hãng vận chuyển sẽ thu cước phí vận chuyển tại điểm đến.
 3. Freight Collect can be a convenient option for businesses that prefer to pay for shipping upon receipt of goods. => Cước Phí Trả Sau có thể là một lựa chọn thuận tiện cho các doanh nghiệp muốn thanh toán chi phí vận chuyển khi nhận hàng.
 4. The invoice states that this shipment is Freight Collect, so please be prepared to pay the shipping charges when the goods arrive. => Hóa đơn ghi rõ rằng lô hàng này là Cước Phí Trả Sau, vui lòng chuẩn bị thanh toán chi phí vận chuyển khi hàng đến.
 5. Under the Freight Collect terms, you’ll settle the transportation costs upon delivery and inspection of the cargo. => Theo điều khoản Cước Phí Trả Sau, bạn sẽ thanh toán chi phí vận chuyển khi hàng đến và kiểm tra.
 6. We’ve arranged for Freight Collect service to save you the hassle of upfront payment for shipping. => Chúng tôi đã sắp xếp dịch vụ Cước Phí Trả Sau để giúp bạn tránh phiền phức của việc thanh toán trước cho vận chuyển.
 7. If you opt for Freight Collect, please ensure that you have the necessary funds available for the shipping charges. => Nếu bạn chọn Cước Phí Trả Sau, vui lòng đảm bảo bạn có đủ tiền cho chi phí vận chuyển.
 8. Customers often prefer Freight Collect when they want to inspect the merchandise before paying for shipping. => Khách hàng thường ưa chuộng Cước Phí Trả Sau khi muốn kiểm tra hàng trước khi thanh toán chi phí vận chuyển.
 9. We understand that you’ve chosen Freight Collect for this shipment, and we’ll arrange for payment upon delivery. => Chúng tôi hiểu rằng bạn đã chọn Cước Phí Trả Sau cho lô hàng này và chúng tôi sẽ sắp xếp thanh toán khi giao hàng.
 10. Please acknowledge whether you’d like to go with Freight Collect or Prepaid shipping for this order. => Vui lòng xác nhận liệu bạn muốn chọn Cước Phí Trả Sau hay Trả Trước cho đơn hàng này.