Container Mở Nóc Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, container mở nóc là Opentop container, có phiên âm cách đọc là /ˈoʊpənˌtɒp kənˈteɪnər/.

Container mở nóc “Opentop container” là một loại container có thiết kế đặc biệt với một nắp container có thể mở ra bên trên để cho phép hàng hóa hoặc thiết bị vượt quá chiều cao tiêu chuẩn của container thông thường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “container mở nóc” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Open Top Container – Container Không Mái Che.
 2. Roofless Container – Container Không Mái Che.
 3. Topless Container – Container Không Mái Trên.
 4. Lidless Container – Container Không Nắp Đậy.
 5. Uncovered Container – Container Không Che Phủ.
 6. Open Roof Container – Container Mở Trần.
 7. Canopyless Container – Container Không Mái Đỡ.
 8. Exposed Container – Container Bị Tiết Lộ.
 9. Open-Top Box – Hộp Container Mở Nóc.
 10. Roof-Free Container – Container Không Mái Che.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Opentop container” với nghĩa là “container mở nóc” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to transport oversized machinery, so we’ll use an Opentop container. => Chúng tôi cần vận chuyển máy móc quá khổ, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng container mở nóc.
 2. The Opentop container allows for easy loading and unloading of goods. => Container mở nóc cho phép dễ dàng nạp và dỡ hàng hóa.
 3. Our company specializes in shipping bulk materials using Opentop containers. => Công ty của chúng tôi chuyên vận chuyển vật liệu hàng loạt bằng container mở nóc.
 4. The Opentop container has a removable tarpaulin for weather protection. => Container mở nóc có một tấm bạt có thể tháo rời để bảo vệ khỏi thời tiết.
 5. Opentop containers are commonly used for transporting construction equipment. => Container mở nóc thường được sử dụng để vận chuyển thiết bị xây dựng.
 6. We’ll need an Opentop container to ship these large steel beams. => Chúng tôi sẽ cần một container mở nóc để vận chuyển những thanh thép lớn này.
 7. The Opentop container can be loaded from above using a crane. => Container mở nóc có thể được nạp từ phía trên bằng cẩu.
 8. Our cargo is too tall for a standard container, so we opted for an Opentop container. => Hàng hóa của chúng tôi quá cao so với container tiêu chuẩn, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn container mở nóc.
 9. Opentop containers are suitable for transporting bulk agricultural products like grain. => Container mở nóc thích hợp để vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp hàng loạt như lúa.
 10. The Opentop container design allows for easy access to the cargo inside. => Thiết kế container mở nóc cho phép dễ dàng truy cập vào hàng hóa bên trong.