Container Bảo Ôn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, container bảo ôn là Reefer container, có phiên âm cách đọc là [ˈriːfər kənˈteɪnər].

“Container bảo ôn” tiếng Anh được gọi là “Reefer container” hoặc “Refrigerated container” là một loại container được thiết kế để duy trì nhiệt độ thấp hoặc cung cấp điều kiện nhiệt độ kiểm soát cho hàng hóa bên trong container.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “container bảo ôn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Reefer container – Container lạnh
 2. Refrigerated container – Container bảo ôn
 3. Cold storage container – Container lưu trữ lạnh
 4. Temperature-controlled container – Container kiểm soát nhiệt độ
 5. Climate-controlled container – Container kiểm soát khí hậu
 6. Chilled container – Container làm lạnh
 7. Freezer container – Container ngăn đông
 8. Frozen container – Container đông lạnh
 9. Insulated container – Container cách nhiệt
 10. Controlled-temperature container – Container kiểm soát nhiệt độ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Reefer container” với nghĩa là “container bảo ôn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to transport the perishable goods in a reefer container to maintain their freshness during the journey. => Chúng ta cần vận chuyển hàng hóa dễ hỏng trong một container bảo ôn để duy trì độ tươi ngon trong suốt hành trình.
 2. The reefer container is equipped with advanced temperature control technology to ensure that the cargo remains at the desired temperature. => Container bảo ôn được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ tiên tiến để đảm bảo hàng hóa luôn ở nhiệt độ mong muốn.
 3. The reefer container is suitable for transporting frozen seafood products over long distances. => Container bảo ôn thích hợp để vận chuyển sản phẩm hải sản đông lạnh qua các khoảng cách xa.
 4. Reefer containers are essential for the global food supply chain, especially for shipping fruits and vegetables worldwide. => Container bảo ôn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, đặc biệt là trong việc vận chuyển trái cây và rau quả trên toàn thế giới.
 5. The reefer container’s temperature settings can be monitored remotely to ensure cargo integrity. => Các thiết lập nhiệt độ của container bảo ôn có thể được giám sát từ xa để đảm bảo tính toàn vẹn của hàng hóa.
 6. During the heatwave, it’s crucial to transport medicines in a reefer container to prevent them from overheating. => Trong thời tiết nóng bức, việc vận chuyển thuốc bằng container bảo ôn là quan trọng để ngăn chúng bị quá nhiệt.
 7. The reefer container industry has seen significant growth due to the demand for temperature-sensitive cargo transportation. => Ngành công nghiệp container bảo ôn đã có sự phát triển đáng kể do nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.
 8. Many pharmaceutical companies rely on reefer containers to transport vaccines and other temperature-sensitive medical supplies. => Nhiều công ty dược phẩm dựa vào container bảo ôn để vận chuyển vaccine và các vật tư y tế nhạy cảm với nhiệt độ.
 9. The reefer container’s insulation ensures that dairy products stay fresh and free from spoilage. => Lớp cách nhiệt của container bảo ôn đảm bảo sản phẩm từ sữa luôn tươi và không bị hỏng.
 10. When shipping floral arrangements internationally, it’s essential to use a reefer container to maintain the flowers’ quality and freshness. => Khi vận chuyển bó hoa hoa tươi quốc tế, việc sử dụng container bảo ôn là quan trọng để duy trì chất lượng và sự tươi mới của hoa.