Công Ty Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, công ty vận chuyển là Shipping Company, có phiên âm cách đọc là [ˈʃɪpɪŋ ˈkʌmpəni].

Công ty vận chuyển “Shipping Company” là một doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc người từ một địa điểm đến địa điểm khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “công ty vận chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Shipping company: Công ty vận chuyển
 2. Transportation company: Công ty vận chuyển
 3. Logistics company: Công ty logistics
 4. Freight company: Công ty vận chuyển hàng hóa
 5. Carrier: Nhà vận chuyển
 6. Transport firm: Công ty vận chuyển
 7. Haulage company: Công ty vận tải
 8. Shipping service provider: Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển
 9. Cargo company: Công ty vận chuyển hàng hóa
 10. Freight carrier: Nhà vận chuyển hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Shipping Company” với nghĩa là “công ty vận chuyển” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Shipping Company specializes in international cargo transportation by sea. => Công ty vận chuyển chuyên về vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển.
 2. Our Shipping Company offers reliable logistics solutions for businesses of all sizes. => Công ty vận chuyển của chúng tôi cung cấp các giải pháp logistics đáng tin cậy cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau.
 3. The Shipping Company has a fleet of modern vessels to ensure efficient and timely deliveries. => Công ty vận chuyển có một đội tàu hiện đại để đảm bảo giao hàng hiệu quả và đúng thời hạn.
 4. Our partnership with a trusted Shipping Company allows us to expand our reach to new markets. => Sự hợp tác của chúng tôi với một Công ty vận chuyển đáng tin cậy cho phép chúng tôi mở rộng sự tiếp cận đến các thị trường mới.
 5. The Shipping Company provides door-to-door delivery services for convenience and peace of mind. => Công ty vận chuyển cung cấp dịch vụ giao hàng từ cửa này đến cửa khác để mang lại sự tiện lợi và yên tâm.
 6. Our preferred Shipping Company has a strong track record of handling fragile and valuable cargo. => Công ty vận chuyển ưa thích của chúng tôi có một lịch sử hoạt động mạnh mẽ trong việc xử lý hàng hóa mong manh và có giá trị.
 7. The Shipping Company’s commitment to sustainability includes reducing carbon emissions in its operations. => Sự cam kết của Công ty vận chuyển đối với bảo vệ môi trường bao gồm việc giảm thiểu lượng khí thải carbon trong hoạt động của họ.
 8. We rely on the expertise of our trusted Shipping Company to navigate complex customs regulations. => Chúng tôi tin dùng sự chuyên nghiệp của Công ty vận chuyển đáng tin cậy của mình để xử lý các quy định hải quan phức tạp.
 9. The Shipping Company’s state-of-the-art tracking system allows customers to monitor their shipments in real-time. => Hệ thống theo dõi hiện đại của Công ty vận chuyển cho phép khách hàng theo dõi lô hàng của họ trong thời gian thực.
 10. Our partnership with a reputable Shipping Company ensures that our products are delivered safely and on schedule. => Sự hợp tác của chúng tôi với một Công ty vận chuyển uy tín đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi được giao hàng an toàn và đúng lịch trình.