Công Trình Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, công trình là Construction, có phiên âm cách đọc là /kənˈstrʌkʃən/.

Công trình “Construction” là quá trình hoặc kết quả của việc xây dựng, lắp đặt, và tạo ra các cấu trúc vật lý như tòa nhà, cầu, đường, nhà xưởng, và các công trình hạ tầng khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “công trình” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Project – Dự án
 2. Building – Tòa nhà
 3. Structure – Cấu trúc
 4. Edifice – Công trình kiến trúc
 5. Facility – Cơ sở
 6. Infrastructure – Hạ tầng
 7. Development – Phát triển
 8. Erection – Lắp đặt
 9. Construction Project – Dự án xây dựng
 10. Build – Xây dựng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Construction” với nghĩa là “công trình” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The construction of the new bridge is expected to be completed by the end of the year. => Việc xây dựng cầu mới dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm.
 2. Construction workers are busy laying the foundation for the skyscraper. => Các công nhân xây dựng đang bận rộn thi công móng cho tòa nhà chọc trời.
 3. The city invested heavily in infrastructure construction to improve transportation. => Thành phố đã đầu tư mạnh vào xây dựng hạ tầng để cải thiện giao thông.
 4. Safety is a top priority in the construction industry. => An toàn là ưu tiên hàng đầu trong ngành xây dựng.
 5. The construction site is surrounded by a temporary fence for security. => Công trường xây dựng được bao quanh bằng hàng rào tạm thời để đảm bảo an ninh.
 6. The company specializes in commercial construction projects. => Công ty chuyên về các dự án xây dựng thương mại.
 7. Environmental regulations must be followed during construction to protect natural habitats. => Các quy định về môi trường phải được tuân thủ trong quá trình xây dựng để bảo vệ môi trường sống tự nhiên.
 8. The construction of the stadium was completed just in time for the big game. => Việc xây dựng sân vận động đã hoàn thành đúng thời gian cho trận đấu lớn.
 9. The construction industry provides jobs for thousands of workers. => Ngành công nghiệp xây dựng cung cấp việc làm cho hàng ngàn công nhân.
 10. The blueprint is the first step in any construction project. => Bản thiết kế là bước đầu tiên trong mọi dự án xây dựng.