Chuyển Văn Phòng Trọn Gói Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyển văn phòng trọn gói là Full Office Moving, có phiên âm cách đọc là /fʊl ˈɔfɪs ˈmuvɪŋ/.

Chuyển văn phòng trọn gói “Full Office Moving” là dịch vụ cung cấp bởi các công ty chuyển địa điểm, nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong việc di chuyển toàn bộ văn phòng hoặc cơ sở làm việc từ một địa điểm đến một địa điểm khác một cách hiệu quả và thuận tiện.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyển văn phòng trọn gói” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Office Relocation Service – Dịch vụ di chuyển văn phòng
 2. Full-Service Office Move – Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói
 3. Complete Office Moving – Chuyển văn phòng hoàn chỉnh
 4. Turnkey Office Relocation – Di chuyển văn phòng khóa trái
 5. Comprehensive Office Transfer – Chuyển văn phòng toàn diện
 6. Integrated Office Moving – Di chuyển văn phòng tích hợp
 7. Whole Office Transition – Chuyển đổi văn phòng toàn diện
 8. Total Office Moving Solution – Giải pháp chuyển văn phòng toàn diện
 9. Office Migration Service – Dịch vụ di dời văn phòng
 10. All-Inclusive Office Relocation – Di chuyển văn phòng toàn diện

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Full Office Moving” với nghĩa là “chuyển văn phòng trọn gói” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We hired a professional company for full office moving to our new location. => Chúng tôi thuê một công ty chuyên nghiệp để thực hiện chuyển văn phòng trọn gói đến địa điểm mới.
 2. The full office moving service included packing, transportation, and setup in the new building. => Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói bao gồm đóng gói, vận chuyển và lắp đặt tại tòa nhà mới.
 3. Our employees were delighted with the efficiency of the full office moving process. => Nhân viên của chúng tôi rất hài lòng với sự hiệu quả của quá trình chuyển văn phòng trọn gói.
 4. Full office moving can minimize downtime during the transition to a new workspace. => Chuyển văn phòng trọn gói có thể giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi sang không gian làm việc mới.
 5. The company offered full office moving as part of their corporate relocation package. => Công ty cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói như một phần của gói chuyển trụ sở doanh nghiệp của họ.
 6. We had a smooth and stress-free full office moving experience thanks to the experts we hired. => Chúng tôi có một trải nghiệm chuyển văn phòng trọn gói suôn sẻ và không căng thẳng nhờ những chuyên gia chúng tôi thuê.
 7. The full office moving process included careful handling of all sensitive equipment. => Quy trình chuyển văn phòng trọn gói bao gồm việc xử lý cẩn thận của tất cả thiết bị nhạy cảm.
 8. We made a detailed checklist to ensure a successful full office moving project. => Chúng tôi đã tạo danh sách kiểm tra chi tiết để đảm bảo một dự án chuyển văn phòng trọn gói thành công.
 9. The full office moving team worked efficiently to complete the project ahead of schedule. => Đội ngũ chuyển văn phòng trọn gói làm việc hiệu quả để hoàn thành dự án trước thời hạn.
 10. Full office moving is an investment in a smooth transition to a new workspace. => Chuyển văn phòng trọn gói là một khoản đầu tư để chuyển đổi suôn sẻ sang không gian làm việc mới.