Chuyển Phát Nhanh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyển phát nhanh là Express delivery, có phiên âm cách đọc là [ɪkˈsprɛs dɪˈlɪvəri].

Chuyển phát nhanh “Express delivery” là một dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc tài liệu từ một địa điểm đến địa điểm khác một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyển phát nhanh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Express shipping – Vận chuyển nhanh chóng
 2. Fast delivery – Giao hàng nhanh
 3. Rapid shipping – Vận chuyển nhanh
 4. Swift delivery – Giao hàng nhanh
 5. Quick shipping – Vận chuyển nhanh
 6. Speedy delivery – Giao hàng nhanh chóng
 7. Overnight shipping- Vận chuyển qua đêm
 8. Same-day delivery – Giao hàng trong ngày
 9. Courier service – Dịch vụ chuyển phát
 10. Expedited shipping  – Vận chuyển ưu tiên

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Express delivery” với nghĩa là “chuyển phát” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need this package to be sent via express delivery to ensure it arrives on time. => Tôi cần gửi gói hàng này bằng dịch vụ chuyển phát nhanh để đảm bảo nó đến đúng hạn.
 2. Our company offers express delivery for urgent orders at an additional cost. => Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho đơn đặt hàng cấp bách với phí bổ sung.
 3. The express delivery option guarantees delivery within 24 hours of placing your order. => Lựa chọn chuyển phát nhanh đảm bảo giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.
 4. We can arrange express delivery of important documents to your office tomorrow morning. => Chúng tôi có thể sắp xếp chuyển phát nhanh các tài liệu quan trọng đến văn phòng của bạn vào sáng mai.
 5. Customers often choose express delivery for time-sensitive items like flowers and gifts. => Khách hàng thường chọn dịch vụ chuyển phát nhanh cho các mặt hàng cần đến đúng thời điểm như hoa và quà tặng.
 6. The courier company specializes in express delivery services for e-commerce businesses. => Công ty dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp trong việc phục vụ các doanh nghiệp thương mại điện tử.
 7. The express delivery fee is higher, but it’s worth it when you need something urgently. => Phí chuyển phát nhanh cao hơn, nhưng đó là đáng giá khi bạn cần một thứ gì đó gấp.
 8. Please choose the express delivery option if you require the package by Friday. => Vui lòng chọn lựa chọn chuyển phát nhanh nếu bạn cần gói hàng trước thứ Sáu.
 9. With express delivery, your new smartphone will be in your hands tomorrow morning. => Với dịch vụ chuyển phát nhanh, chiếc smartphone mới của bạn sẽ trong tay vào sáng mai.
 10. The express delivery team worked tirelessly to ensure all orders were delivered on time during the holiday season. => Đội ngũ chuyển phát nhanh đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo tất cả đơn hàng được giao đúng hạn trong mùa lễ.