Chuyển Nhà Trọ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyển nhà trọ là Moving Boarding House, có phiên âm cách đọc là [ˈmuːvɪŋ ˈbɔːrdɪŋ ˈhaʊs].

Chuyển nhà trọ, còn được gọi là “Moving Boarding House” trong một số trường hợp, là quá trình dọn ra khỏi nơi ở trọ hiện tại để đến một nơi ở trọ mới.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyển nhà trọ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Relocate – Di chuyển
 2. Move to a new rental – Chuyển đến nơi thuê mới
 3. Change of residence – Thay đổi nơi ở
 4. Change of boarding house – Thay đổi nhà trọ
 5. Move to a different place to stay – Chuyển đến nơi ở khác
 6. Transfer accommodations – Chuyển chỗ ở
 7. Switch lodging – Đổi chỗ lưu trú
 8. House shifting – Dọn nhà
 9. Resettle – Tái định cư
 10. Shift living arrangements – Thay đổi sắp xếp nơi ở

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Moving Boarding House” với nghĩa là “chuyển nhà trọ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Moving boarding houses cater to students and professionals who need short-term accommodation in various locations. => Chuyển nhà trọ phục vụ cho sinh viên và những người làm việc cần chỗ ở ngắn hạn tại nhiều địa điểm khác nhau.
 2. The concept of a moving boarding house allows individuals to change their living arrangements more easily as they relocate for work or study. => Ý tưởng về chuyển nhà trọ cho phép cá nhân thay đổi sắp xếp chỗ ở dễ dàng hơn khi họ di chuyển đi làm hoặc học tập.
 3. Moving boarding houses offer flexibility and convenience for those who need to move frequently due to their job requirements. => Chuyển nhà trọ cung cấp tính linh hoạt và tiện lợi cho những người cần di chuyển thường xuyên do yêu cầu công việc.
 4. In a moving boarding house, tenants can easily transfer their stay to a different location within the network of affiliated accommodations. => Tại một chuyển nhà trọ, người thuê có thể dễ dàng chuyển chỗ ở của họ đến một địa điểm khác trong mạng lưới của những chỗ ở liên kết.
 5. A moving boarding house system offers a seamless transition for individuals who need to change their residence as their needs evolve. => Hệ thống chuyển nhà trọ cung cấp sự chuyển đổi mượt mà cho những người cần thay đổi chỗ ở theo nhu cầu của họ.
 6. The convenience of a moving boarding house can be particularly beneficial for those who frequently travel for work assignments. => Sự tiện lợi của chuyển nhà trọ có thể đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên di chuyển trong công việc.
 7. Moving boarding houses often have a network of accommodations in different cities, making it easy for tenants to find a suitable place to stay. => Chuyển nhà trọ thường có mạng lưới chỗ ở ở nhiều thành phố khác nhau, giúp người thuê dễ dàng tìm nơi ở phù hợp.
 8. Tenants of a moving boarding house have the freedom to relocate as needed, making it a practical choice for those with dynamic lifestyles. => Người thuê của “chuyển nhà trọ” có tự do di chuyển theo nhu cầu, biến nó thành sự lựa chọn thực tế cho những người có lối sống động độc.
 9. A moving boarding house subscription can grant access to various accommodations in different regions, allowing for easy transitions. => Gói đăng ký “chuyển nhà trọ” có thể cấp quyền truy cập đến nhiều chỗ ở ở các khu vực khác nhau, giúp dễ dàng chuyển đổi.
 10. The flexibility of a moving boarding house concept suits modern lifestyles where people need to adapt to change quickly and effortlessly. => Sự linh hoạt của ý tưởng “chuyển nhà trọ” phù hợp với lối sống hiện đại, nơi mọi người cần thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng và dễ dàng.