Chuyển Nhà Giá Rẻ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyển nhà giá rẻ là Affordable moving, có phiên âm cách đọc là [əˈfɔːrdəbl ˈmuːvɪŋ].

Chuyển nhà giá rẻ “Affordable moving” là một thuật ngữ dùng để mô tả dịch vụ vận chuyển và di chuyển đồ đạc từ một nơi ở đến nơi ở khác với mức giá thấp hơn so với các dịch vụ vận chuyển thông thường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyển nhà giá rẻ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Economical house moving – Chuyển nhà tiết kiệm
 2. Budget-friendly relocation – Di dời tiết kiệm
 3. Low-cost house moving – Chuyển nhà giá thấp
 4. Affordable moving – Di chuyển giá cả phải chăng
 5. Cost-effective house relocation – Di dời nhà cửa hiệu quả về chi phí
 6. Inexpensive house shifting – Di dời nhà cửa không đắt
 7. Value-for-money house moving – Chuyển nhà đáng giá tiền
 8. Budget-conscious relocation – Di chuyển phù hợp với ngân sách
 9. Frugal house moving – Chuyển nhà tiết kiệm
 10. Thrifty house relocation – Di dời nhà cửa tiết kiệm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Affordable moving” với nghĩa là “chuyển nhà giá rẻ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We decided to go for affordable moving services to keep our relocation costs low. => Chúng tôi quyết định chọn dịch vụ chuyển nhà giá rẻ để giữ chi phí di dời thấp.
 2. Affordable moving doesn’t mean compromising on quality; we found a reliable company at a reasonable price. => Chuyển nhà giá rẻ không có nghĩa phải hy sinh chất lượng; chúng tôi đã tìm một công ty đáng tin cậy với giá hợp lý.
 3. Our budget-conscious approach led us to choose affordable moving options for our big relocation. => Phương pháp tận dụng ngân sách của chúng tôi đã đưa chúng tôi chọn các lựa chọn chuyển nhà giá rẻ cho cuộc di dời lớn của chúng tôi.
 4. Affordable moving services are in high demand, especially for students and young professionals on a tight budget. => Dịch vụ chuyển nhà giá rẻ đang được đặt hàng cao, đặc biệt là đối với sinh viên và những người trẻ có ngân sách hạn chế.
 5. We were pleasantly surprised to find affordable moving rates that fit perfectly within our financial plan. => Chúng tôi đã bất ngờ khi tìm thấy mức giá chuyển nhà giá rẻ phù hợp hoàn hảo với kế hoạch tài chính của chúng tôi.
 6. Affordable moving companies often offer various packages to cater to different customer needs. => Các công ty chuyển nhà giá rẻ thường cung cấp nhiều gói dịch vụ để phục vụ các nhu cầu khách hàng khác nhau.
 7. For an affordable moving experience, we chose to do some of the packing ourselves and hire movers for the heavy lifting. => Để có trải nghiệm chuyển nhà giá rẻ, chúng tôi quyết định tự đóng gói một số thứ và thuê người vận chuyển để nâng đồ nặng.
 8. Affordable moving can be a lifesaver when you’re relocating on a tight budget, but it still requires careful planning. => Chuyển nhà giá rẻ có thể là “đứa cứu rỗi” khi bạn di dời với ngân sách hạn chế, nhưng vẫn cần phải lên kế hoạch cẩn thận.
 9. We researched several companies to find the most affordable moving solution for our family’s needs. => Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều công ty để tìm giải pháp chuyển nhà giá rẻ nhất cho nhu cầu của gia đình chúng tôi.
 10. Choosing affordable moving services allowed us to allocate more of our budget to settling into our new home. => Việc chọn dịch vụ chuyển nhà giá rẻ cho phép chúng tôi phân bổ nhiều hơn ngân sách của mình để thích nghi với ngôi nhà mới của chúng tôi.