Chủ Nhà Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chủ nhà là Homeowner, có phiên âm cách đọc là /ˈhoʊˌmoʊnər/.

Chủ nhà “Homeowner” là người có toàn quyền sở hữu căn nhà.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chủ nhà” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Host – Chủ nhà
 2. Landlord – Chủ nhà
 3. Innkeeper – Chủ nhà
 4. Property owner – Chủ sở hữu bất động sản
 5. Householder – Chủ hộ
 6. Lodging owner – Chủ nhà
 7. Homeowner – Chủ nhà
 8. Mistress of the house – Nữ chủ nhà
 9. Landlady – Chủ nhà nữ
 10. Hostess – Chủ nhà nữ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Homeowner” với nghĩa là “chủ nhà” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The homeowner decided to renovate the kitchen to give the house a fresh look. => Chủ nhà quyết định cải tạo nhà bếp để làm mới diện mạo ngôi nhà.
 2. Being a homeowner comes with responsibilities like maintaining the property and paying property taxes. => Việc làm chủ nhà đi kèm với trách nhiệm bảo quản tài sản và đóng thuế tài sản.
 3. The homeowner takes pride in their well-maintained garden and beautiful landscaping. => Chủ nhà tự hào về khu vườn được duy trì cẩn thận và cảnh quan đẹp.
 4. Homeowners often form neighborhood associations to address common concerns and improve the community. => Các chủ nhà thường thành lập các hiệp hội hàng xóm để giải quyết các vấn đề chung và cải thiện cộng đồng.
 5. The homeowner’s insurance policy covers damage caused by natural disasters such as floods and earthquakes. => Chính sách bảo hiểm của chủ nhà bao gồm thiệt hại do thiên tai như lũ lụt và động đất.
 6. Every homeowner should have a maintenance plan in place to ensure the longevity of their property. => Mỗi chủ nhà nên có kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo sự bền vững của tài sản của họ.
 7. The homeowner association organizes regular meetings to discuss community issues and projects. => Hội hiệp hội chủ nhà tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về các vấn đề và dự án của cộng đồng.
 8. The homeowner invested in energy-efficient appliances to reduce utility costs. => Chủ nhà đã đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí tiện ích.
 9. It’s essential for a homeowner to conduct regular inspections to identify and address any maintenance issues. => Việc thường xuyên kiểm tra là quan trọng để chủ nhà phát hiện và giải quyết các vấn đề bảo dưỡng.
 10. The homeowner takes pride in their role as a steward of the environment and practices sustainable gardening. => Chủ nhà tự hào về vai trò của họ như một người quản gia của môi trường và thực hành việc trồng trọt bền vững.