Chủ Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chủ doanh nghiệp là Business owners, có phiên âm cách đọc là /ˈbɪznɪs ˈoʊnərz/.

Chủ doanh nghiệp “Business owners”, là người sở hữu, điều hành và quản lý một doanh nghiệp hoặc công ty. Chủ doanh nghiệp thường là người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về quyết định kinh doanh, chiến lược, và hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chủ doanh nghiệp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Chủ doanh nhân – Entrepreneur
 2. Chủ sở hữu doanh nghiệp – Business owner
 3. Chủ cửa hàng – Shop owner
 4. Người sáng lập – Founder
 5. Quản lý doanh nghiệp – Business manager
 6. Doanh nhân – Businessman/woman
 7. Ông chủ – Boss
 8. Lãnh đạo doanh nghiệp – Business leader
 9. Điều hành viên – Operator
 10. Chủ trang trại – Farm owner

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Business owners” với nghĩa là “chủ doanh nghiệp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Business owners are responsible for the success of their companies. => Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho sự thành công của công ty của họ.
 2. Small business owners often wear multiple hats in their companies. => Các chủ doanh nghiệp nhỏ thường phải đảm nhiệm nhiều vai trò trong công ty của họ.
 3. The association provides resources and support for business owners. => Tổ chức cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp.
 4. Successful business owners are constantly adapting to market changes. => Các chủ doanh nghiệp thành công luôn thích nghi với sự thay đổi trên thị trường.
 5. Many business owners started their companies from scratch. => Nhiều chủ doanh nghiệp đã bắt đầu công ty của họ từ con số không.
 6. Business owners often face financial challenges when launching a new venture. => Các chủ doanh nghiệp thường đối mặt với những thách thức tài chính khi khởi đầu một dự án mới.
 7. The organization provides networking opportunities for business owners. => Tổ chức cung cấp cơ hội mạng lưới cho chủ doanh nghiệp.
 8. Many business owners find it rewarding to see their ideas turn into successful businesses. => Nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy đáng để thấy ý tưởng của họ trở thành các doanh nghiệp thành công.
 9. Business owners play a vital role in the local economy. => Các chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương.
 10. Business owners should always be aware of the latest industry trends. => Các chủ doanh nghiệp nên luôn nhận thức về các xu hướng ngành mới nhất.