Cầu Trục Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, cầu trục là Overhead Crane, có phiên âm cách đọc là /ˈoʊvərˌhɛd kreɪn/.

Cầu trục “Overhead Crane” là một thiết bị công nghiệp được sử dụng để nâng, di chuyển và vận chuyển các vật thể nặng trong quá trình sản xuất, xây dựng, hoặc vận hành tại các cơ sở công nghiệp và xưởng sản xuất.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cầu trục” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hoist – Cần cẩu
 2. Crane – Cẩu
 3. Hoisting equipment – Thiết bị nâng hạ
 4. Lifting apparatus – Thiết bị nâng hạ
 5. Overhead hoist – Cần cẩu trên đầu
 6. Gantry crane – Cẩu cánh cửa
 7. Jib crane – Cẩu treo cần
 8. Winch – Máy kéo
 9. Elevator – Thang máy nâng hàng
 10. Material handling crane – Cẩu xử lý vật liệu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Overhead Crane” với nghĩa là “cầu trục” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The overhead crane is used to lift heavy machinery in the factory. => Cầu trục được sử dụng để nâng máy móc nặng trong nhà máy.
 2. Workers operate the overhead crane to move materials from one area to another. => Công nhân vận hành cầu trục để di chuyển vật liệu từ một khu vực sang khu vực khác.
 3. The overhead crane system is essential for efficient material handling in the warehouse. => Hệ thống cầu trục đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý vật liệu hiệu quả trong kho hàng.
 4. The overhead crane spans the entire length of the production facility for easy access to heavy equipment. => Cầu trục bao phủ toàn bộ chiều dài của nhà máy sản xuất để dễ dàng tiếp cận các thiết bị nặng.
 5. The maintenance team is inspecting the overhead crane to ensure its safety and functionality. => Nhóm bảo trì đang kiểm tra cầu trục để đảm bảo an toàn và hoạt động của nó.
 6. The operator skillfully maneuvers the overhead crane to position the load precisely. => Người vận hành khéo léo điều khiển cầu trục để đặt chính xác tải trọng.
 7. The overhead crane is equipped with a safety system to prevent accidents during operation. => Cầu trục được trang bị hệ thống an toàn để ngăn ngừa tai nạn trong quá trình hoạt động.
 8. Overhead cranes are commonly used in construction sites and manufacturing facilities. => Cầu trục thường được sử dụng phổ biến tại các công trường xây dựng và cơ sở sản xuất.
 9. The overhead crane can lift heavy containers and transport them to the storage area. => Cầu trục có thể nâng container nặng và vận chuyển chúng đến khu vực lưu trữ.
 10. Efficiency and safety are top priorities when operating an overhead crane in an industrial setting. => Hiệu suất và an toàn là ưu tiên hàng đầu khi vận hành cầu trục trong môi trường công nghiệp.