Cầu Treo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, cầu treo là Suspension bridge, có phiên âm cách đọc là /səˈspɛnʃən brɪʤ/.

Cầu treo “Suspension bridge” là một loại cầu có kết cấu cầu treo dạng cáp treo trên cáp, thay vì cáp treo trực tiếp vào trụ cầu như cầu treo dây văng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cầu treo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Suspension bridge – Cầu treo
 2. Hanging bridge – Cầu treo
 3. Swinging bridge – Cầu treo
 4. Toll bridge – Cầu thu phí
 5. Suspension footbridge – Cầu treo cho người đi bộ
 6. Cable bridge – Cầu cáp
 7. Pedestrian bridge – Cầu cho người đi bộ
 8. Sky bridge – Cầu trên trời
 9. Rope bridge – Cầu treo bằng dây thừng
 10. High-level bridge – Cầu cấp độ cao

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Suspension bridge” với nghĩa là “cầu treo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Golden Gate Bridge in San Francisco is a famous suspension bridge. => Cây cầu Vàng ở San Francisco là một cầu treo nổi tiếng.
 2. The suspension bridge swayed gently as people crossed it on a windy day. => Cây cầu treo lắc nhẹ khi người ta đi qua vào một ngày gió.
 3. They walked across the suspension bridge, enjoying the stunning views of the canyon. => Họ đi bộ qua cầu treo, thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của khe núi.
 4. The suspension bridge spans the river, connecting the two sides of the city. => Cây cầu treo trải dài qua sông, nối liền hai bên của thành phố.
 5. Engineers designed the suspension bridge to withstand high winds and earthquakes. => Các kỹ sư đã thiết kế cầu treo để chịu được gió mạnh và động đất.
 6. The suspension bridge provides a breathtaking walk over the deep gorge. => Cây cầu treo mang lại một cuộc đi bộ đáng kinh ngạc qua vực sâu.
 7. Tourists come from all over the world to walk across the iconic suspension bridge. => Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới để đi bộ qua cầu treo biểu tượng này.
 8. The suspension bridge’s towers soar into the sky, creating an impressive sight. => Các tháp của cây cầu treo cao vút lên bầu trời, tạo nên một cảnh đẹp ấn tượng.
 9. The suspension bridge offers a unique and thrilling experience for adventure seekers. => Cây cầu treo mang lại một trải nghiệm độc đáo và thú vị cho những người tìm kiếm mạo hiểm.
 10. Local communities rely on the suspension bridge for transportation and trade between the regions. => Các cộng đồng địa phương phụ thuộc vào cầu treo để di chuyển và trao đổi hàng hóa giữa các khu vực.