Cần Cẩu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, cần cẩu là Crane, có phiên âm cách đọc là /krein/.

Cần cẩu “Crane” là một thiết bị cơ khí hoặc máy móc được sử dụng để nâng và di chuyển các đối tượng nặng, thường là trong ngành xây dựng và công nghiệp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cần cẩu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hoisting equipment – Thiết bị nâng hạ
 2. Crane machine – Máy cẩu
 3. Lifting device – Thiết bị nâng
 4. Hoist – Cái cần
 5. Elevator – Thang máy (là loại cần cẩu dùng để chuyển người)
 6. Winch – Cái động cơ kéo
 7. Derrick – Cái cần cẩu chuyên dụng cho các công việc khoan hoặc nâng lên thả xuống
 8. Jib crane – Cần cẩu có cánh cẩu
 9. Mobile crane – Cần cẩu di động
 10. Gantry crane – Cần cẩu cầu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Crane” với nghĩa là “cần cẩu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The crane lifted the heavy steel beam into place. => Cần cẩu nâng thanh thép nặng vào vị trí.
 2. The construction site used a massive crane to move large concrete blocks. => Công trường xây dựng sử dụng một cần cẩu khổng lồ để di chuyển các khối bê tông lớn.
 3. The crane operator skillfully maneuvered the load into position. => Người điều khiển cần cẩu điều khiển tải hàng một cách khéo léo vào vị trí.
 4. We needed a mobile crane to lift the heavy machinery onto the truck. => Chúng tôi cần một cần cẩu di động để nâng máy móc nặng lên xe tải.
 5. The shipyard employs several gantry cranes for loading and unloading cargo. => Xưởng đóng tàu sử dụng một số cần cẩu cầu để nạp và xả hàng hóa.
 6. The crane operator lowered the container gently onto the ground. => Người điều khiển cần cẩu hạ từng cái container xuống đất một cách nhẹ nhàng.
 7. A tower crane was used to assemble the skyscraper’s steel framework. => Một cần cẩu tháp được sử dụng để lắp ráp khung thép của tòa nhà chọc trời.
 8. The construction crew relies on the overhead crane to move materials around the site. => Đội ngũ xây dựng phụ thuộc vào cần cẩu trên đầu để di chuyển vật liệu trên công trường.
 9. The port’s container terminal is equipped with state-of-the-art cranes for efficiency. => Khu vực cảng biển của cảng được trang bị các loại cần cẩu hiện đại để tăng hiệu suất.
 10. The jib crane in the workshop makes it easy to lift heavy machinery for repairs. => Cần cẩu có cánh cẩu trong xưởng làm cho việc nâng máy móc nặng lên để sửa chữa dễ dàng hơn.