Cấm Đỗ Xê Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe đẩy cho bé là No Parking, có phiên âm cách đọc là [noʊ ˈpɑrkɪŋ].

Cấm đỗ xe “No Parking” là một biện pháp quản lý giao thông trong đó các phương tiện không được đỗ ở một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Biện pháp này thường được áp dụng để duy trì lưu thông thông suốt và đảm bảo an toàn giao thông.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cấm đỗ xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hạn chế đỗ xe – Parking restriction
 2. Không được đỗ xe – No parking
 3. Cấm đỗ – Prohibited parking
 4. Bị nghiêm cấm đỗ xe – Strictly no parking
 5. Điều kiện đỗ xe – Parking conditions
 6. Vùng cấm đỗ xe – No-parking zone
 7. Không được dừng đỗ – No stopping
 8. Không đỗ ở đây – No parking here
 9. Đỗ xe bị cấm – Parking is prohibited
 10. Khu vực không cho phép đỗ xe – No-parking area

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “No Parking” với nghĩa là “cấm đỗ xe” và dịch sang tiếng Việt:

 1. “No Parking” signs are posted along this street, so please find another place to park. => “Cấm đỗ xe” được đặt biển tại con đường này, vì vậy xin vui lòng tìm nơi đỗ khác.
 2. You will receive a fine if you ignore the “No Parking” zone. => Bạn sẽ bị phạt nếu bỏ qua khu vực “Cấm đỗ xe”.
 3. Please be aware of the “No Parking” restrictions in this area. => Xin vui lòng chú ý đến các hạn chế “Cấm đỗ xe” trong khu vực này.
 4. There is a “No Parking” policy in effect from 8 AM to 6 PM on weekdays. => Có chính sách “Cấm đỗ xe” hiệu lực từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày trong tuần.
 5. It’s important to obey the “No Parking” signs to avoid towing. => Rất quan trọng phải tuân theo biển “Cấm đỗ xe” để tránh bị kéo đi.
 6. “No Parking” zones are designated for emergency vehicle access. => Các khu vực “Cấm đỗ xe” được chỉ định để phục vụ phương tiện cấp cứu.
 7. The city has implemented stricter enforcement of “No Parking” regulations. => Thành phố đã thực thi nghiêm khắc các quy định “Cấm đỗ xe”.
 8. Please don’t park in the “No Parking” area; use the nearby parking lot instead. => Xin vui lòng không đỗ xe trong khu vực “Cấm đỗ xe”; hãy sử dụng bãi đỗ gần đó thay vì.
 9. Violating the “No Parking” rule can result in your vehicle being towed away. => Vi phạm quy định “Cấm đỗ xe” có thể dẫn đến việc xe của bạn bị kéo đi.
 10. The “No Parking” ordinance is in effect 24/7 to ensure traffic flow. => Đạo luật “Cấm đỗ xe” có hiệu lực 24/7 để đảm bảo lưu thông giao thông.