Bưu Phẩm Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bưu phẩm là Parcel, có phiên âm cách đọc là /ˈpɑrsəl/.

Bưu phẩm “Parcel” là một thuật ngữ được sử dụng để ám chỉ bất kỳ thứ gì được gửi hoặc vận chuyển thông qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống giao hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bưu phẩm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mail – Thư tín
 2. Parcel – Bưu kiện
 3. Package – Gói hàng
 4. Shipment – Lô hàng
 5. Post – Bưu chính
 6. Cargo – Hàng hóa
 7. Consignment – Lô hàng
 8. Package delivery – Dịch vụ giao hàng
 9. Dispatch – Gửi đi
 10. Postage – Phí bưu chính

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Parcel” với nghĩa là “bưu phẩm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I received a parcel in the mail today, and I can’t wait to open it. => Tôi nhận được một bưu phẩm trong thư hôm nay, và tôi không thể chờ để mở nó.
 2. The parcel was carefully wrapped and had a beautiful ribbon on it. => Bưu phẩm được đóng gói cẩn thận và có một sợi ruy băng đẹp.
 3. She sent me a parcel full of goodies from her hometown. => Cô ấy gửi cho tôi một bưu phẩm đầy đủ đồ ngon từ quê hương của cô.
 4. The courier company delivers parcels to our office every morning. => Công ty chuyển phát nhanh giao bưu phẩm đến văn phòng của chúng tôi mỗi sáng.
 5. Please sign here to acknowledge that you’ve received the parcel. => Vui lòng ký vào đây để thừa nhận rằng bạn đã nhận được bưu phẩm.
 6. I need to send a parcel to my friend who lives abroad. => Tôi cần gửi một bưu phẩm cho người bạn sống ở nước ngoài.
 7. The parcel contained important documents that needed to be delivered quickly. => Bưu phẩm chứa các tài liệu quan trọng cần phải được giao nhanh chóng.
 8. The parcel was too large to fit in the mailbox, so the mail carrier left it on the doorstep. => Bưu phẩm quá lớn nên không thể fit vào hòm thư, vậy nên người đưa thư để nó ở cửa ngõ.
 9. She sent a beautiful bouquet of flowers in a parcel for her mother’s birthday.=> Cô ấy gửi một bó hoa tuyệt đẹp trong một bưu phẩm để chúc mừng sinh nhật mẹ cô.
 10. The online store offers free shipping for parcels over a certain amount. => Cửa hàng trực tuyến cung cấp giao hàng miễn phí cho các bưu phẩm có giá trị trên một số tiền nhất định.