Biển Chỉ Đường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, biển chỉ đường là Signposts, có phiên âm cách đọc là /saɪn pəʊsts/.

Biển chỉ đường “Signposts” là các biểu hiện hình học, hình ảnh hoặc ký hiệu được đặt tại các vị trí trên đường để hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người lái xe hoặc người đi đường, giúp họ biết cách đi đúng hướng, đến đích một cách an toàn và thuận tiện.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “biển chỉ đường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Biển hướng dẫn – Directional sign
 2. Biển chỉ dẫn – Guide sign
 3. Biển định hướng – Wayfinding sign
 4. Biển chỉ đường – Direction sign
 5. Biển hướng đi – Route sign
 6. Biển chỉ rõ hướng – Route direction sign
 7. Biển chỉ rõ đường – Roadway sign
 8. Biển chỉ đường giao thông – Traffic direction sign
 9. Biển hướng dẫn đường – Road guide sign
 10. Biển chỉ đường giao thông – Traffic guide sign

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Signposts” với nghĩa là “biển chỉ đường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I followed the signposts to reach the nearest gas station. => Tôi đã đi theo biển chỉ đường để đến trạm xăng gần nhất.
 2. The signposts on this highway are clear and easy to understand. => Các biển chỉ đường trên con đường cao tốc này rõ ràng và dễ hiểu.
 3. We need better signposts in this city to help tourists find their way around. => Chúng ta cần có các biển chỉ đường tốt hơn trong thành phố này để giúp du khách tìm đường.
 4. The signposts directed us to the scenic viewpoint. => Biển chỉ đường đã hướng dẫn chúng tôi đến điểm ngắm cảnh.
 5. Follow the signposts for the museum; it’s just a few blocks away. => Hãy đi theo biển chỉ đường đến bảo tàng; nó chỉ cách vài khối.
 6. These signposts are essential for navigation in rural areas. => Các biển chỉ đường này rất quan trọng để dẫn đường ở vùng nông thôn.
 7. Please pay attention to the signposts and obey traffic rules. => Xin vui lòng chú ý đến biển chỉ đường và tuân thủ luật giao thông.
 8. The signposts at the national park are informative and well-maintained. => Các biển chỉ đường tại công viên quốc gia có thông tin hữu ích và được bảo quản tốt.
 9. These signposts will guide you through the hiking trail. => Các biển chỉ đường này sẽ hướng dẫn bạn đi qua đường dẫn leo núi.
 10. The lack of signposts in the area can make it challenging to find your way. => Sự thiếu hụt biển chỉ đường trong khu vực này có thể làm cho việc tìm đường trở nên khó khăn.