Biển Bảo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, biển báo là Traffic sign, có phiên âm cách đọc là [ˈtræfɪk saɪn].

Biển báo “Traffic sign” là các biểu tượng, hình ảnh hoặc ký hiệu được đặt tại các vị trí trên đường để cung cấp thông tin, hướng dẫn hoặc cảnh báo cho người tham gia giao thông về các quy tắc và điều kiện giao thông.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “biển báo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Biển cảnh báo (Warning sign)
 2. Biển hiệu (Road sign)
 3. Biển đánh dấu (Signage)
 4. Biển chỉ dẫn (Directional sign)
 5. Biển giao thông (Traffic sign)
 6. Biển cảnh cáo (Caution sign)
 7. Biển hướng dẫn (Guide sign)
 8. Biển cảnh báo nguy hiểm (Danger warning sign)
 9. Biển hướng đi (Direction sign)
 10. Biển báo đường (Road marker)

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Traffic sign” với nghĩa là “biển báo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. There’s a “Stop” traffic sign at the intersection. => Có biển báo “Dừng lại” tại giao lộ.
 2. The “Speed Limit” traffic sign indicates a maximum speed of 50 kilometers per hour. => Biển báo “Giới hạn tốc độ” cho biết tốc độ tối đa là 50 kilômét mỗi giờ.
 3. Be sure to obey the “Yield” traffic sign when merging onto the highway. => Hãy tuân thủ biển báo “Nhường đường” khi nhập cao tốc.
 4. The “No Parking” traffic sign is posted along this stretch of the road. => Biển báo “Cấm đỗ xe” được đặt dọc theo đoạn đường này.
 5. I missed the turn because I didn’t see the “Turn Left” traffic sign in time. => Tôi đã bỏ lỡ lối rẽ vì không kịp thấy biển báo “Rẽ trái”.
 6. The “One-Way” traffic sign means you can only travel in one direction on this street. => Biển báo “Đường một chiều” có nghĩa bạn chỉ được di chuyển theo một hướng trên con đường này.
 7. Slow down, there’s a “School Zone” traffic sign ahead. => Giảm tốc độ, trước mắt có biển báo “Khu vực trường học”.
 8. The “No U-Turn” traffic sign prohibits making a U-turn at this intersection. => Biển báo “Cấm quay đầu” ngăn chặn việc quay đầu tại giao lộ này.
 9. The “Pedestrian Crossing” traffic sign alerts drivers to watch out for pedestrians. => Biển báo “Đường dành cho người đi bộ” nhắc nhở tài xế phải chú ý đến người đi bộ.
 10. Don’t ignore the “No Entry” traffic sign; it means the road is closed to traffic. => Đừng bỏ qua biển báo “Cấm vào”; nó có nghĩa con đường này bị cấm xe.