Bằng Lái Xe Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bằng lái xe là Driver’s license, có phiên âm cách đọc là /ˈdraɪvərz ˈlaɪsns/.

Bằng lái xe “Driver’s license” là một tài liệu pháp lý cho phép người sở hữu nó tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, xe tải, và các loại xe khác trên đường phố.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bằng lái xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Driver’s license – Bằng lái xe
 2. Driving permit – Giấy phép lái xe
 3. Driver’s certificate – Chứng chỉ lái xe
 4. Driving license – Bằng lái
 5. Operator’s license – Bằng lái cơ giới
 6. Vehicle license – Bằng lái phương tiện
 7. Driver’s credential – Giấy phép lái
 8. Driver’s authority – Chứng nhận lái xe
 9. Driving qualification – Năng lực lái xe
 10. Driver’s permit – Bằng lái cho người lái

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Driver’s license” với nghĩa là “bằng lái xe” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need to renew my driver’s license soon. => Tôi cần phải gia hạn bằng lái xe sớm.
 2. You must carry your driver’s license whenever you drive. => Bạn phải mang theo bằng lái xe mỗi khi bạn lái xe.
 3. She lost her driver’s license and had to apply for a new one. => Cô ấy đã mất bằng lái xe và phải đăng ký một cái mới.
 4. In some countries, you can get your driver’s license at the age of 18. => Ở một số quốc gia, bạn có thể lấy bằng lái xe khi đủ 18 tuổi.
 5. Before you can rent a car, they will ask for your driver’s license. => Trước khi bạn thuê một chiếc xe, họ sẽ yêu cầu xem bằng lái xe của bạn.
 6. He was pulled over by the police because his driver’s license had expired. => Anh ta bị cảnh sát dừng lại vì bằng lái xe của anh ta đã hết hạn.
 7. To drive a motorcycle, you need a different type of driver’s license. => Để lái xe máy, bạn cần một loại bằng lái xe khác.
 8. Applying for a driver’s license involves both a written and a practical test. => Đăng ký bằng lái xe liên quan đến cả bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.
 9. I’m taking driving lessons to prepare for my driver’s license exam. => Tôi đang học lái xe để chuẩn bị cho kỳ thi bằng lái xe của mình.
 10. Getting a driver’s license is an important milestone in many people’s lives. => Lấy được bằng lái xe là một mốc quan trọng trong cuộc sống của nhiều người.