Bảng Giá Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bảng giá là Price list, có phiên âm cách đọc là /praɪs lɪst/.

Bảng giá “Price list” là một tài liệu hoặc danh sách hiển thị các mục hoặc dịch vụ và giá trị tương ứng của chúng. Nó thường được sử dụng để cung cấp thông tin về giá cả cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, giúp người mua và người bán hiểu được các tùy chọn giá và đặt ra quyết định mua sắm hoặc giao dịch dựa trên thông tin này.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bảng giá” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Price list – Bảng giá
 2. Price chart – Biểu đồ giá
 3. Price table – Bảng giá cả
 4. Rate card – Bảng giá cước
 5. Pricing schedule – Lịch trình giá
 6. Tariff – Bảng giá cước
 7. Price catalogue – Catalogue giá
 8. Fee schedule – Lịch trình phí
 9. Price menu – Thực đơn giá
 10. Cost sheet – Bảng giá thành phẩm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Price list” với nghĩa là “bảng giá” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please check the price list for our products on our website. => Vui lòng kiểm tra bảng giá sản phẩm của chúng tôi trên trang web.
 2. The price list has been updated to reflect the latest changes in pricing. => Bảng giá đã được cập nhật để phản ánh các thay đổi giá mới nhất.
 3. You can request a printed copy of the price list from our sales department. => Bạn có thể yêu cầu một bản in của bảng giá từ bộ phận kinh doanh của chúng tôi.
 4. Our price list includes detailed information about each product’s cost. => Bảng giá của chúng tôi bao gồm thông tin chi tiết về giá thành của từng sản phẩm.
 5. The updated price list will go into effect starting next month. => Bảng giá cập nhật sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng sau.
 6. We offer discounts to customers who purchase items from our price list in bulk. => Chúng tôi đề xuất giảm giá cho khách hàng mua hàng hóa từ bảng giá của chúng tôi với số lượng lớn.
 7. The price list specifies the minimum order quantity for each product. => Bảng giá xác định số lượng đặt hàng tối thiểu cho từng sản phẩm.
 8. Our sales team will provide you with a copy of the current price list upon request. => Đội ngũ kinh doanh của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của bảng giá hiện tại khi được yêu cầu.
 9. The price list is subject to change without prior notice. => Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 10. You can download the digital version of our price list from our official website. => Bạn có thể tải phiên bản số của bảng giá từ trang web chính thức của chúng tôi.