Loại Xe Giá mở cửa 10km đầu Từ km thứ 11 đến 44 Từ km thứ 45 Thời Gian Chờ Phí Quay Đầu
Xe 750kg 450.000 Đ/KM 25.500 Đ/Km 17.000 Đ/KM 70.000 Đ/Giờ 50% tổng Km chiều đi
Xe 1.5 Tấn 550.000 Đ/KM 30.000 Đ/KM 24.000 Đ/KM 100.000 Đ/Giờ 50% tổng Km chiều đi
Xe 1.9 Tấn 650.000 Đ/KM 31.000 Đ/KM 25.500 Đ/KM 120.000 Đ/Giờ 50% tổng Km chiều đi
Xe Tải 2 Tấn) 750.000 Đ/KM 33.000 Đ/KM 26.000 Đ/KM 200.000 Đ/Giờ 50% tổng Km chiều đi